Rajone kasmet organizuojamas Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimo renginys, kurio metu už puikius darbo pasiekimus apdovanojami pedagogai.

Aktualijos, Naujausi

Mokytojai į darbą viliojami ir vienkartinėmis išmokomis

Ukmergėje, kaip, beje, ir visoje Lietuvoje, vis dažniau prabylama apie mokytojų stygių. Atsižvelgiant į dirbančių pedagogų amžių, prognozuojama, kad po penkerių metų mokytojų šalyje trūks du ar net tris kartus daugiau. Apie tai, kokia situacija mūsų rajone, kokių priemonių imamasi norint pritraukti jaunus pedagogus, paskatinti šį išsilavinimą turinčius sugrįžti į mokyklas, norą rinktis mokytojo specialybę, kalbėjomės su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Ingrida KRIKŠTAPONIENE.

 

– Viešojoje erdvėje skelbiama, kad po 5-10 metų Vilniaus apskrityje bus pats didžiausias mokytojų poreikis. Šiame regione trūks beveik 2 tūkst. pedagogų. Kokia situacija yra Ukmergės rajone? Ar yra nerimo, kad ir mūsų krašte gerokai sumažės mokytojų? Ar atliekamos analizės, prognozės? Ar reikėtų dėl to sunerimti?

– Mokytojų trūkumo problema aktuali ne tik Lietuvos mastu, bet ir mūsų rajone. Nors pastaraisiais metais pedagogų, dirbančių ugdymo įstaigose, skaičius mažėja neženkliai (vidutiniškai sumažėja po 10–12 mokytojų), perspektyvoje situacija kels vis didesnių rūpesčių. Tai lemia pedagogų senėjimas: vyresnio amžiaus mokytojų dalis yra daug didesnė nei jaunesniųjų, be to, tik pavieniai mokiniai renkasi pedagogikos studijas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atlikta pedagogų poreikio analizė parodė, kad ateinančiais 2024–2025 mokslo metais rajono mokyklose gali trūkti 23, o iki 2027–2028 m. m. – 65 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų.

– Ar šiuo metu rajono mokyklose užtenka mokytojų? Kaip vykdoma jų paieška?

– Kol kas mokyklose pedagogų trūkumo problemą pavyksta išspręsti taikant įvairius „paieškos“ ir „viliojimo“ būdus: mokytojai į Ukmergę atvyksta iš kitų miestų ir rajonų, bandoma įvairiais būdais į mokyklas grąžinti pedagogų išsilavinimą turinčius, bet iki tol dirbusius kitokio pobūdžio darbą. Pavyzdžiui, šiais mokslo metais darbą mokyklose pradėjo 18 naujų pedagogų, iki tol nedirbusių mūsų švietimo įstaigose: trys ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogai, po du pradinio ugdymo, istorijos, muzikos, keturi sporto mokytojai (3 iš jų – paskutinio kurso studentai), po vieną dailės, ekonomikos, du logopedai, vienas psichologas.

– Kalbama, kad Lietuvoje artimiausiu metu labiausiai trūks švietimo pagalbos specialistų – socialinių ir specialiųjų pedagogų, psichologų, taip pat matematikos ir technologijų mokytojų, užsienio kalbų ir lietuvių kalbos, pradinio ir priešmokyklinio, gamtamokslinių dalykų – biologijos, chemijos, fizikos bei kitų dalykų mokytojų. Kokios prognozės Ukmergėje? Su kokių dalykų pedagogų stygiumi susidursime artimiausiu metu?

– Situacija Ukmergės švietimo įstaigose panaši kaip ir šalyje: mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų poreikis kasmet didėja. Kaip jau minėjau, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kasmet atlieka perspektyvinę mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikio analizę. Mokyklų pateikti duomenys atskleidė, kad ateinančiais mokslo metais gali trūkti vieno lietuvių kalbos, vieno matematikos, dviejų istorijos, keturių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų. Perspektyvinė situacijos analizė leidžia daryti prielaidą, kad po 5 metų rajone gali trūkti apie 60 pedagogų. Didžiausias poreikis gali būti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (trūks 17 specialistų), lietuvių kalbos (7), pradinio ugdymo (2), anglų kalbos (2), matematikos (4), istorijos (5) ir kt. mokytojų. Labai trūksta ir ateityje stigs specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų (12), nes ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus didėja: 2021-2022 m. sudarė 9,18 proc., o 2023-2024 m.m. – 11,30 proc. Džiugu, kad šiais metais specialiąją pedagogiką ir logopediją studijuoja 5 pedagogai, dirbantys mūsų rajono mokyklose. Vis tik, iššūkis, kaip pritraukti mokytojus ir pagalbos specialistus į mokyklas, kad būtų užtikrintas kokybiškas ugdymas, suteikta švietimo pagalba mokiniams, yra didelis.

– Kokių priemonių imasi rajono savivaldybė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kad pritrauktų mokytojus į rajoną? Papasakokite apie pedagogų skatinimo būdus.

– Pats geriausias mokytojų pritraukimo būdas – bendravimas ir bendradarbiavimas visais įmanomais lygmenimis. Kasmet, besirengiant naujiesiems mokslo metams, mokyklų vadovai kartu su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi kolegialiai sprendžia mokytojų trūkumo problemą dalindamiesi informacija apie mokytojus, dirbančius nepilnu krūviu ar ieškančius darbo mūsų rajono švietimo įstaigose. Mokyklų direktoriai geranoriškai sudaro pedagogui palankų tvarkaraštį, kad jis galėtų dirbti keliose švietimo įstaigose.

Rajone, siekiant didinti mokytojo profesijos patrauklumą, pagerbti ir skatinti rajono pedagogus, įgyvendinama „Mokytojo profesijos didinimo programa“, finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Viena iš programos priemonių – pedagogikos studijų kofinansavimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis gali būti apmokama 50 proc. studijų kainos. Kasmet šia galimybe pasinaudoja vidutiniškai 5 pedagogai. Daugiausiai jų studijuoja ikimokyklinio ugdymo pedagogiką bei specialiąją pedagogiką. Pretendentai, siekiantys pasinaudoti šia galimybe, turi iki kalendorinių metų rugsėjo 30 d. pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus Ukmergės rajono savivaldybės priimamajame.

Naujovė, kuri bus taikoma mūsų savivaldybėje – vienkartinė išmoka trūkstamos specializacijos mokytojams ir psichologams. Šia galimybe gali pasinaudoti tie, kurie atvyksta į Ukmergę iš kitų miestų/rajonų ir įsidarbina mūsų savivaldybės mokyklose arba po pertraukos grįžta į pedagogiką (ne mažiau kaip po 3 metų) ir tęsia pedagogo/psichologo karjerą. Vienkartinės išmokos dydis – 4 minimalios mėnesinės algos (MMA), tai yra apie 3 696 Eur asmeniui. Planuojama per kalendorinius metus vienkartinę išmoką skirti 1–2 asmenims. Prioritetas bus teikiamas trūkstamos specialybės pedagogams ar pagalbos mokiniui specialistams. Pedagogai, siekiantys gauti vienkartinę išmoką, paraišką, parengtą pagal „Pedagogių skatinimo dirbti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą“, turi pateikti iki kalendorinių metų rugsėjo 15 d. Išsamesnė informacija teikiama Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.

Jau daugiau kaip 5 metai dalinai kompensuojamos rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų kelionės į darbą ir atgal išlaidos. Šiais metais šia galimybe pasinaudojo 141 pedagogas.

Rajone kasmet organizuojamas Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimo renginys, kurio metu apdovanojami pedagogai už puikius darbo pasiekimus. Trims pedagogams suteikiamas Geriausio metų mokytojo vardas bei skiriamos 2 (MMA) dydžio premijos; 2024 m. rajono mokytojų premijoms bus skirta 5 544 Eur. Kitiems mokytojams, padėkojant už jų darbą, įteikiami padėkos raštai, atminimo dovanos, surengiamas koncertas.

– Kuo Ukmergės rajonas galėtų būti patrauklus jaunimui, mokytojams iš kitų rajonų?

– Ukmergės rajone švietimas žengia koja kojon su naujovėmis, turime aiškius tikslus bei siekinius, kaip užtikrinti kuo geresnes sąlygas mokiniams mokytis, o mokytojams dirbti. Pedagogams sudaromos puikios darbo sąlygos, sukuriama gera darbo aplinka. Mūsų mokyklose dirba šaunūs mokytojai, todėl įsilieti į geranoriškai nusiteikusių žmonių kolektyvą visada smagu. Mokiniai ypač laukia jaunų mokytojų. Pedagogai, turintys didelę darbo patirtį, visada ja dalinasi su naujai į mokyklą atėjusiais kolegomis. Skatiname kiekvieno asmens norą įgyti mokytojo profesiją ar persikvalifikuoti.

Kita vertus, Ukmergės rajonas yra patogioje geografinėje padėtyje – kryžkelėje tarp Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos. Iš šių miestų esame lengvai pasiekiami, o ir kelionės išlaidas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kofinansuojame.

Svarbu pastebėti, kad mokytojo profesijos sėkmė didele dalimi priklauso ne tik nuo tinkamo išsilavinimo, bet ir nuo pašaukimo. Todėl mūsų mokyklose labai laukiame pedagogų, kurių svajonė yra būti geru MOKYTOJU.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė STUNDŽIENĖ

Dainiaus VYTO nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Žmogus :
    Švietimo skyriuje dirbanti moteris sekretoriumi yra be darbo.Kodel taip yra? Keičiant sritį studijos yra mokamos.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas