Suvažiavime dalyvavę ukmergiškiai su V. V. Margevičiene ir Ž. Povilioniu.

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra

„Mes ir dabar stiprūs, reikalingi, darbingi, vieningi“

Tamara REINGARDTIENĖ

LPKTS tarybos narė, Ukmergės filialo valdybos narė

Balandžio 7 dieną Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) jubiliejinis, XXV ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Jame mūsų LPKTS Ukmergės filialui atstovavo pirmininkė Aldona Kalesnikienė, sąjungos Tarybos narys bei filialo valdybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Gražys, nariai Regina Giedraitienė, Antanas Mažeikis ir šių eilučių autorė.

Skambiomis melodijomis suvažiavimo dalyvius pasveikino Kauno Juozo Naujalio gimnazijos moksleiviai.

Suvažiavimo pradžią paskelbė LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas, buvo įneštos filialų vėliavos, sugiedojome Lietuvos valstybės himną.

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius pasveikino visus su šv. Velykomis ir pakvietė bendrai maldai už gyvuosius ir mirusius. Savo pamoksle dvasininkas tremtinių gyvenimą palygino su Kristaus. Jis sakė, kad Didįjį penktadienį buvo kančia ir kraujas, o Velykos – prisikėlimas. Tremtinio gyvenime taip pat buvo daug skausmo ir kančios, o dabar gyvename laisvoje valstybėje.“ Emeritas ragino remtis į pagrindines vertybes: tėvynę Lietuvą, šeimą ir krikščioniškąją moralę.

Tylos minute pagerbus tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių atminimą, buvo išneštos gėlės prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kareivio kapo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, „Tautos kančios“ memorialo Petrašiūnų kapinėse, paminklo Kovotojų už Lietuvos laisvę motinoms Kauno senosiose kapinėse.

Suvažiavimui pirmininkavo Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Juozas Yla. Patvirtinome darbotvarkę, reglamentą, balsų skaičiavimo komisiją.

Suvažiavimo dalyvius sveikino nemažai garbingų svečių. Tai Seimo nariai Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, prof. Vytautas Juozapaitis, dr. Arvydas Anušauskas, Kazimieras Starkevičius, Žygimantas Povilionis, taip pat politinio kalinio sūnus, diplomatas Vygaudas Ušackas, LPKTS garbės pirmininkas dr. Povilas Jakučionis, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Stasys Ignatavičius ir kiti.

Po visų sveikinimų ir pasisakymų išklausėme išsamų pirmininko dr. G. Rutkausko pranešimą apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos darbus, pasiekimus, reikšmę.

„Mūsų tėvynė Lietuva pradėjo skaičiuoti savo gyvavimo antrąjį šimtmetį. Jeigu būtume nepatyrę tremties ir okupacijos, dabar mūsų būtų bent penki milijonai, o ir senatvėje gyventume oriai ir pagarbiai“, – į susirinkusiuosius kreipėsi pirmininkas. Pasak jo, tiesos apie tremtį nenori žinoti tik tie, kurie vykdė trėmimus arba yra mūsų laisvės ir nepriklausomybės priešai. O tokių dar yra ir Lietuvoje.

„Kaip ir kasmet į Kauno įgulos karininkų ramovėje vykstančią savo šventę atvykome pabūti kartu su likimo broliais, pasidalyti džiaugsmais ir rūpesčiais, aptarti mums rūpimus svarbius ne tik buvusių tremtinių ir politinių kalinių, bet ir aktualius valstybės klausimus. Mūsų tikslas – parodyti ir įrodyti visiems, kad mes ir dabar stiprūs, reikalingi, darbingi ir, žinoma, vieningi LPKTS įstatuose numatytiems kilniems darbams atlikti“, – pabrėžė pranešėjas.

Jis sakė, jog LPKTS stengiasi suvienyti ir įtraukti į savo kilnią veiklą per 40 tūkstančių dabar Lietuvoje gyvenančių buvusių tremtinių ir politinių kalinių, kurie, nepalūžę lageriuose ir kalėjimuose, išliko gyvi ir sugrįžo į savo Tėvynę. Nors mūsų gretos ir natūraliai nežymiai mažėja, 2017 metais netekome apie 600 sąjungos narių, tačiau veiklių, protingų ir patriotiškai nusiteikusių žmonių nestokojame. Didžiausi mūsų filialai rikiuojasi į tokią eilę – Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Šilutė. Kiti filialai, kurių iš viso sąraše yra 53, žymiai mažesni, juose narių skaičius svyruoja nuo kelių dešimčių iki penkių šimtų. Pirmininkas paminėjo, kad praėjusiais metais sulaukė kelių narių siūlymo pakeisti LPKTS pavadinimą į labiau patrauklesnį jaunesniems, tremtyje nebuvusiems žmonėms. Tačiau LPKTS valdybos dauguma mano, jog pavadinimą keisti netikslinga.

Dr. G. Rutkauskas pasidžiaugė, kad filialų nariai per dvejus metus atliko daug reikšmingų darbų. Jie mini visas valstybės šventes, dalyvauja chorų festivaliuose, prižiūri, stato bei atstato paminklus, dalyvauja ekskursijose po atmintinas kovų už laisvę vietas, rengia mokinių konferencijas, rašo ir pristato knygas apie tremtį, leidžia savaitraštį „Tremtinys“.

Reikšmingiausias šių metų mūsų susitikimas numatytas birželio 16 dieną Šilalėje. Čia vyks Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių dainų šventė „Leiskit į Tėvynę“, rugpjūčio 4 dieną rinksimės į kasmetinį sąskrydį „Su Lietuva širdyje“ Ariogaloje, o spalio 20 dieną Kaune minėsime LPKTS 30 metų jubiliejų.

LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė suvažiavimui pateikė valdybos veiklos bei LPKTS metinę finansinę ataskaitas. „Šiuo metu sąjunga vienija daugiau kaip 30 tūkstančių narių, kurie susibūrę į 53 filialus. Išanalizavus pateiktus filialų duomenis matyti, kad aktyvesne, nuoseklia veikla pasižymi apie du trečdaliai filialų“, – sakė pranešėja.

LPKTS pirmininko rinkimuose dalyvavo G. Rutkauskas ir buvęs Seimo narys Donatas Jankauskas. Svaria balsų persvara pirmininku perrinktas G. Rutkauskas. Į naują LPKTS valdybą išrinkta ir Ukmergės filialo pirmininkė A. Kalesnikienė, LPKTS taryboje Ukmergei atstovaus A. Gražys ir šių eilučių autorė. Suvažiavimas priėmė rezoliuciją „Dėl paminklo Laisvės kovoms įamžinti Lukiškių aikštėje“ ir pareiškimą „Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams“. Mums koncertavo tautinės muzikos ansamblis „Volungė“ (vadovė Lilijana Ablėnaitė).

Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotr.

G. Rutkauskas pirmininku perrinktas svaria balsų persvara.

Palikite komentarą apie straipsnį