Brandos egzaminų sesijai ruošiasi ir Taujėnų gimnazijos abiturientai.

Jaunimas, Naujausi

Rajono abiturientai egzaminus laikys ne tik Ukmergėje, bet ir Jonavoje, Vilniuje

Koronaviruso epidemija bei paskelbtas karantinas koregavo švietimo įstaigų darbą. Tačiau gyvenimas dėl to nestojo – pedagogai ir moksleiviai puikiai įvaldė nuotolinį mokymosi modelį ir sėkmingai baigė šiuos mokslo metus. Daugiausiai įtampos dėl esamos situacijos padiktuotų naujovių tenka patirti šalies abiturientams, netrukus pradėsiantiems brandos egzaminų sesiją. Apie pasikeitimus, reikalavimus, rajono moksleivių pasirinktus egzaminus, jų laikymo ypatumus kalbėjomės su rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistu Arūnu AUGUSTINU.

– Pirmiausia domina, kas šiemet keičiasi, į ką reikės atkreipti dėmesį?

– Švietimo, mokslo ir sporto ministras gegužės 8 dienos įsakymu patvirtino Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus. Tarp jų įvardijama sveikatos būklės deklaracija. Prie įėjimų į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše kiekvienas kandidatas, laikantis egzaminą, turės sužinoti savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, bei pateikti pasirašytą deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų. Deklaracijos pateikiamos vykdymo grupės administratoriui, jų formą visiems kandidatams išduos mokyklų vadovai. Tokią pat deklaraciją turės pateikti ir visi vykdymo grupių nariai.

Tvarkos aprašo pakeistoje redakcijoje skelbiama, kad kandidatai gali dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, nors tokios pareigos karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato. Tokia pat tvarka dėl apsaugos priemonių galioja ir vykdymo grupių nariams. Egzaminų centruose bus sudaromos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai, dezinfekcijai, patalpų vėdinimui. Šiemet visi kandidatai į egzamino patalpą galės pasiimti savo atsineštą geriamojo vandens buteliuką.

Kai egzamino metu kompiuteriais, žodynais naudosis keli kandidatai, jie bus aprūpinti vienkartinėmis pirštinėmis.

Jei kandidatas dėvės apsaugos priemones, o vykdytojui kils abejonių dėl jo tapatybės, jam paprašius reikės trumpam nusiimti veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones.

Taip pat, kalbant apie sveikatą, noriu pabrėžti, kad asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno ir kitų infekcinių susirgimų požymiai – karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan., – į egzaminų centro patalpas nebus įleidžiami ar nedelsiant paprašyta pasišalinti. Kandidatas, susirgęs prieš brandos egzaminą arba nebaigęs brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu, egzaminą galės laikyti per pakartotinę sesiją. Tačiau toks moksleivis turės mokyklos vadovui pateikti prašymą dėl egzamino, jo dalies atidėjimo ar darbo nevertinimo bei susirgimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko brandos egzamino.

Be to, ką jau paminėjau, kandidatai privalo turėti tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Į egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama.

Karantino metu pasikeitė ir egzaminų laikymo tvarka. Brandos egzaminus ar jų dalis, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, laikantys kandidatai, suskirstyti į ne didesnes kaip 9 asmenų grupes. Informacinių technologijų brandos egzaminą laikantys suskirstyti į 6 kandidatų grupes. Tarp visų asmenų bus stengiamasi išlaikyti ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą. Kiekvienoje patalpoje, kur vyks egzaminas, bus po vieną vykdytoją ir papildomas pagalbą teikiantis vykdytojas (vienas trims grupėms). Informacinių technologijų brandos egzamino patalpoje dirbs du vykdytojai. Dar vienas informacinių technologijų specialistas ar informacinių technologijų mokytojas skiriamas trijų grupių kandidatams pagalbai suteikti.

– Kiek abiturientų bei ankstesnių metų moksleivių laikys brandos egzaminus? Kiek iš jų pasirinko valstybinius, kiek mokyklinius?

– Šiemet brandos egzaminus laikys 329 kandidatai, iš jų 19 eksternų ir 7 buvę mokiniai.

– Dar gegužės pradžioje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgusi į aplinkybes, kuriomis baigiamiesiems egzaminams turėjo ruoštis abiturientai, leido jiems iki gegužės 18 dienos atsisakyti dalies pasirinktų egzaminų, jei jie nėra būtini būsimoms studijoms ar karjerai. Kokių egzaminų atsisakė ukmergiškiai?

– Pagal ministro įsakymą patvirtinus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus buvo galima atsisakyti laikyti vieną ar kelis iš pasirinktų brandos egzaminų. Ukmergės moksleiviai daugiausia nepanoro laikyti matematikos valstybinio brandos egzamino, kurio atsisakė 10 kandidatų, istorijos atsisakė 5 kandidatai, chemijos – 3, biologijos – 2, fizikos, geografijos ir užsienio (anglų) kalbos – po vieną kandidatą.

– Kiek ir kokius egzaminus reikia išlaikyti, kad gautum brandos atestatą?

– Siekiant atestato privaloma išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dar vieno pasirenkamo dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto egzamino mokyklos vadovo įsakymu kandidatas yra atleistas. Buvusiems mokiniams iki 2012 m. išlaikyti lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminai yra įskaitomi.

– Kokius egzaminus pasirinko ir laikys rajono moksleiviai?

– Populiariausias egzaminas, kurį laikys 210 kandidatų – anglų kalbos. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pasirinko 185 moksleiviai, mokyklinį – 144. Matematiką laikys 198 kandidatai, istoriją – 83, biologiją – 73, geografiją – 33, fiziką – 30, informacines technologijas – 27, chemiją – 14, užsienio (rusų) kalbą – 9 ir prancūzų kalbą – 2.

– Kada prasidės brandos egzaminai, kur jie vyks?

– Pirmasis egzaminas – anglų kalbos kalbėjimo dalis – numatytas birželio 22–23 dienomis. Antroji šio egzamino dalis – klausymo, skaitymo, rašymo – planuojama liepos 1-ąją. Rusų kalbos kalbėjimo dalis vyks birželio 23 ir 25 dienomis Jonavoje, ten pat liepos 17-ąją bus laikoma klausymo, skaitymo ir rašymo dalis. Prancūzų kalbą pasirinkę du moksleiviai egzaminą laikys birželio 25-ąją Vilniuje. Ten pat birželio 30-ąją vyks šio dalyko egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis bei mokyklinis egzaminai numatyti birželio 29-ąją. Matematika bus laikoma liepos 3-ąją, istorija – liepos 7-ąją, biologija – liepos 9-ąją, informacinės technologijos – liepos 13-ąją, geografija – liepos 15-ąją, chemija – liepos 20-ąją, fizika – liepos 21-ąją.

– Gal turite informacijos, ar keisis kas nors pasibaigus karantinui, nuo birželio 17 dienos?

– Grupių dydžiai tikrai šiemet nebus keičiami, nes grupės jau sudarytos, egzaminų vykdymo protokolai parengti. Mano nuomone, likus iki egzaminų sesijos pradžios nedaug laiko, pokyčių, kurie būtų svarbūs kandidatams, neturėtų atsirasti. Aišku, galime sulaukti Sveikatos apsaugos bei Švietimo, sporto ir mokslo ministerijų oficialių pranešimų dėl karantino pabaigos ir su tuo susijusių rekomendacijų. Birželio 17 dieną Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja dar vieną nuotolinį atsakingų asmenų už brandos egzaminų organizavimą savivaldybėse pasitarimą, po kurio būtinai informuosime, jei bus aktualių pasikeitimų.

– Nuo kada prasidės pakartotinė egzaminų sesija? Kada ji baigsis ir mokyklos galės išduoti brandos atestatus?

– Pakartotinė brandos egzaminų sesija prasidės liepos 22 dieną. Ji baigsis rugpjūčio 4-ąją lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniu brandos egzaminu. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 diena. Brandos atestatus mokyklos galės išduoti nuo rugpjūčio 7 dienos.

Linkiu visiems abiturientams pasitikėjimo savimi, kuo sėkmingiau išlaikyti brandos egzaminus ir ryžtingai siekti užsibrėžto tikslo.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas