Vyskupas J. Ivanauskas Rozanai įteikė kongregacijos konstituciją.

Kultūra

Sukakčių proga vienuolė apdovanota Mero padėkos ženklu

Elena LIUTKUTĖ

Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje prasidėjusiose ir vėliau į kultūros namus persikėlusiose iškilmėse paminėtos net trys sesers karmelitės Rozanos Graulich sukaktys. Iš jų reikšmingiausia – vienuolinių įžadų 50-ies metų jubiliejus. Taip pat vienuolei šiemet sukanka 75-eri, ji pažymi tarnystės Dievui Lietuvos bažnyčioje 25-metį.

Į bažnyčią susirinko nemažas būrys tikinčiųjų, atvyko ne tik Krikštėnuose įsikūrusios seserys vienuolės, bet ir daug sesers Rozanos bičiulių, jos giminaičiai iš Belgijos. Taip pat dalyvavo rajono meras Rolandas Janickas, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas, Tarybos narė Birutė Žilėnienė, kiti ukmergiškiai. Šv. Mišių aukai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas, Kauno švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. Robertas Urbonavičius. Mišias giesmėmis papuošė ukmergiškė vargonininkė Dalia Sližytė ir iš Vilniaus atvykusi Marijos Dangun Ėmimo kongregacijos sesuo Benedikta Rollin Ra.

[caption id="attachment_5782" align="alignleft" width="300"]Tarp iškilmių dalyvių – ir vienuolės giminaičiai iš Belgijos. Tarp iškilmių dalyvių – ir vienuolės giminaičiai iš Belgijos.[/caption]

Šv. Mišių pradžioje vyskupas J. Ivanauskas dėkojo seseriai Rozanai, kuri Atgimimo pradžioje iš Prancūzijos atvyko į Lietuvą. „Kaip Tėvas mane siuntė, taip ir aš jus siunčiu“, – šie Jėzaus žodžiai, dar patvirtinti pačios Bažnyčios, 1991-ųjų gruodį atvedė seserį į Lietuvą. Jos širdis degė didžiuliu troškimu tarnauti Lietuvos Bažnyčiai ir būti šios šalies maldos ir tarnavimo liudytoja. Vienuolė buvo paprašyta įkurti pasaulietinę Karmelio bendruomenę. Kunigo ir vienos pasaulietės padedama, sesuo Rozana pradėjo veikti. Labai greitai gimė vienuolių bendruomenės steigimo idėja. Po susitikimo su naujai paskirtu Vilniaus arkivyskupu Audriu Juozu Bačkiu ji sulaukė pritarimo neklauzūrinio vienuolyno steigimui. Arkivyskupas pažadėjo surasti Vilniuje patalpas. 1992-ųjų gegužę buvusio vienuolyno patalpose prie Kalvarijų bažnyčios įvyko pirmosios bendruomenės rekolekcijos su kunigu K. Rugevičiumi. Tačiau užbaigus didžiulius vienuolyno remonto darbus, parapija pareikalavo grąžinti pastatą bendruomenei.

1996 metų rudenį vienuolė karmelitė, rūpinantis vyskupui Juozui Matulaičiui, atvyko į Krikštėnus. Čia apsigyveno, įsikūrė. Pamažu prie bendruomenės prisijungė kitos sesutės.

Vienuolyno įkūrėja sesuo Rozana kartu su seserimis Krikštėnuose priima žmones vienumos ir maldos laikotarpiui. Vienuolės liudija savo tikėjimą, padeda žmonėms rasti maldos kelią arba jį pagilinti, veda arba organizuoja rekolekcijas asmenims, grupėms, o norinčius ir palydi dvasiniame kelyje. Jos taip pat padeda parapijos liturgijoje ir maldos gyvenime (ruošia Sakramentams), rengia vidinių žaizdų gydymo tarnystės seminarus, rekolekcijas ir susikaupimo dienas, organizuoja maldos ir rudenio bei pavasario talkas su sesutėmis, rengia seminarus ,,Mylėti ir atleisti“, skaito paskaitas Atsinaujinimo dienose, organizuoja piligrimines keliones ir kt.

Ypač glaudžiai vienuolynas bendradarbiauja su Krikštėnų bendruomene. Kartu su Kultūros centro Krikštėnų filialu organizuojami bendri renginiai, tarptautinės stovyklos, šventės, vaikų teatro festivaliai. Vienuolynas – nuolatinis bendruomenės renginių, pavienių gyventojų, nepasiturinčių šeimų rėmėjas, o seserys – nuoširdžios patarėjos, pagelbėtojos ištikus nelaimei, ligai. Sesers Rozanos iniciatyva susibūrė Krikštėnų moterų Giedojimo grupė, giedanti bažnyčioje šv. Mišių metu, krikštėniškių šermenyse, metinėse.

Nuosekliai ir daug dirbdama naujoji bendruomenė visą laiką aktyviai rengėsi tapti vienuoline kongregacija. [caption id="attachment_5783" align="alignright" width="300"]Sesuo Rozana šiais metais mini tris reikšmingas sukaktis. Sesuo Rozana šiais metais mini tris reikšmingas sukaktis.[/caption]

Atsižvelgdamas į sesers Rozanos ir kapitulos prašymą, po ilgos daugiau kaip dviejų dešimtmečių kelionės Lietuvoje kaip Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės religinės bendruomenės, vyskupas J. Ivanauskas gegužės 31 d. dekretu Kaišiadorių vyskupijoje įsteigė pašvęstojo gyvenimo institutą – Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregaciją ir patvirtino jos konstituciją. Kongregacijos vadove paskyrė seserį R. Graulich ir pavedė vadovauti šiai kongregacijai iki naujų rinkimų. Iškilmių metu vyskupas perskaitė dekretą ir įteikė Rozanai kongregacijos konstituciją.

Po bendruomeninės maldos sesuo Rozana naujai įsteigtoje kongregacijoje padarė vienuolinius įžadus, tuo pačiu atnaujindama asmeninius vienuolinius įžadus.

Pasibaigus šv. Mišioms, jubiliatė savo žodyje visų pirma dėkojo Dievui, kuris pasitikėjo ja, bendruomene ir visada buvo ištikimas. Taip pat ačiū tarė savo tėvams, jau esantiems pas Dievą danguje, už gautą tikėjimą, be kurio ji tikriausiai nebūtų buvusi Lietuvoje, sesutėms, kurios labai sunkiai dirbo, visiems bičiuliams ir krikščionių bendruomenei. Ypatingai ji dėkojo kunigui K. Rugevičiui, nes jo dėka seselė atsirado Lietuvoje. Kai ji sprendė, ar jai apsistoti mūsų šalyje, kunigas Kęstutis pritarė ir ją lydėjo, nes kalbėjo prancūziškai.

Rajono meras R. Janickas už labdaringą veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą, dvasingumą ir meilę žmogui apdovanojo vienuolę karmelitę R. Graulich Mero padėkos ženklu. Seserį Rozaną apdovanoti pasiūlė Savivaldybės tarybos narė B. Žilėnienė.

Po mišių Krikštėnų kultūros namuose jubiliatės laukė sveikinimai, koncertavo Kultūros centro folkloro ansamblis „Dagilėlis“ (vadovė Jūratė Martinkutė), vyko nuotraukų apie sesers Rozanos pašaukimo kelią ir kongregacijos kūrimąsi peržiūra bei agapė.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas