Garbingos sukakties minėjime dalyvavo parapijos tikintieji, sulaukta nemažai svečių.

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Atnaujinta Lyduokių bažnyčia minėjo 400 metų jubiliejų

Loreta EŽERSKYTĖ

Liepos 23-ąją Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Marijos Magdalietės atlaidai. Šių iškilmių metu paminėtas ir Lyduokių bažnyčios 400 metų jubiliejus.

Garbingą sukaktį parapija pasitiko suremontuotuose maldos namuose. Kultūros paminklo tvarkybos darbai, vykdant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo ir prisidedant Lyduokių parapijai bei Ukmergės rajono savivaldybei, vyko keliais etapais, 2018-2023 metais.

 

Iš bažnyčios istorijos

Istoriniuose šaltiniuose Lyduokiai (dvaras) pirmą kartą paminėti 1499 m.

1623 m. dvarininkas Henrikas Padlevskis Lyduokiuose pastatė pirmąją mūrinę barokinę bažnyčią. 1782 m. pristatytas priebažnytis.

XIX amžiaus pabaigoje, 1880-iais, Lyduokių dvaro savininko, karo inžinieriaus Henriko Voinickio ir parapijos lėšomis maldos namai perstatyti pagal kviestinio prancūzų kilmės architekto Leontijaus Benua projektą ir padidinti: pristatyti du bokštai, šoninės navos, dvi zakristijos. Taip pastatas įgijo istorizmo stilistikos, neorenesanso ir neobaroko bruožų.

1887 m. Žemaičių vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią konsekravo.

Bažnyčia stipriai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, kai besitraukdami vokiečiai 1944 m. liepos 27-ąją susprogdino bokštus, sudužo juose buvę varpai, sunaikinti vargonai, taip pat pastatas neteko trečdalio stogo.

Bebokštė bažnyčia stovėjo iki 1955 m., kai parapijiečiai surinko pinigų šių maldos namų rekonst-rukcijai: buvo atstatyti bokštai, stogas, Šv. arkangelo Mykolo skulptūra, sutvarkytas fasadas.

Per penkerius metus pasikeitė tiek maldos namų vidus, tiek išorė.

1988 m. dekoruotas bažnyčios vidus.

1999 m. bažnyčioje atidengtas ir pašventintas Leono Striogos sukurtas bareljefas šios parapijos klebonui kun. Jonui Burneikai (1901–1956).

2000 m. bažnyčios šventoriuje pastatytas ąžuolinis kryžius (tautodailininkas Remigijus Rudokas), skirtas Jubiliejiniams metams.

2018-2023 metais etapais vyko bažnyčios tvarkybos darbai.

Paminklo kultūros vertybės

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas – bažnyčia, koplyčia, tvora su vartais ir laiptais – yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Šis kultūros paveldo objektas inicijuotas skelbti Valstybės saugomu.

Taip pat į Kultūros vertybių registrą įrašyti bažnyčioje esantys 4 dailės paminklai: du molbertinės tapybos ir du taikomosios dailės kūriniai.

Tai – molbertinės tapybos XVIII a. nežinomo dailininko paveikslas „Puota Emause“ (drobė, aliejus; 205,0 x 201,5 cm) ir XVIII a. antrosios pusės paveikslas „Marijos ėmimas į dangų“ (drobė, aliejus). Taip pat taikomosios dailės kūriniai: XIX a. pirmos pusės arnotas (šilkas, medvilnė, metalo siūlai; 106 x 62 cm) bei XVIII–XIX a. dalmatika (šilkas, medvilnė, metalo siūlai, siuvinėjimas; 108 x 106 cm).

Bažnyčioje be įvairių dailės kūrinių yra ir įdomi relikvija – Dievo kančios simboliai (erškėčių vainikas, rykštė, nendrės, vinys), kuriuos 1893 m. pėsčiomis iš Jeruzalės parnešė Slabados kaimo gyventojas Antanas Juras.

B. d.

Danieliaus KARALIAUS nuotraukos

Lyduokių parapijoje dirbę kunigai

Klebonas Jozef SKUREWIEZ 1765-1784 m.

Klebonas Juozas OPECAS (Jozef Opetz) 1799, 1802, 1804, 1811, 1817 m.

Kunigas Adomas KULIKAUSKAS (Adam Kulikowski) 1804 m.

Vikaras Mykolas LAUBAVIČIUS (M. Lowbowicz) 1811, 1816 m.

Vikaras Vladislovas BAČEVSKIS (W. Baczewski) 1817 m.

1818-1833 m. archyve Lyduokių bažnyčios metrikų nėra.

Klebonas Kazimieras BEDELIS (Bedella) 1845, 1852, 1854, 1857 m. (palaidotas Lyduokių bažnyčios šventoriuje).

Kunigas Dominykas ŽEGIELA (Jagiela) 1846 m.

Kunigas Jonas MERŽVINSKIS 1852 m.

Vikaras Jonas MEIROVIČIUS 1852 m.

Kunigas Kazimieras ADOMAVIČIUS 1854 m.

Administratorius Vincentas ULINSKIS 1855 m.

Vikaras Jonas TAMAŠAUSKAS (Tomaszewicz) 1858 m.

Vikaras Alfonsas Ignotas KAREIVA (Korejwo) 1862 m. (buvo vienas iš patriotinių religinių manifestacijų Panevėžyje ir Kauno gubernijoje iniciatorių, todėl jam paskirta neterminuota vieša policijos priežiūra).

Vikaras Jurgis NOVICKIS (Georgij Novickij) 1857-1863 m. (dalyvavo maište, buvo ištremtas ir dingo be žinios).

Klebonas Felicijonas TALAČKA 1863-1900 m. (palaidotas Lyduokių kapinėse).

Kunigas Adomas LOPATTO (Lopeta).

Vikaras Pranas RADVILAS (Radzwilla).

Vikaras Aleksandras ŠVOINICKIS 1894-1895 m.

Kunigas, poetas, knygnešių rėmėjas Stanislovas DRUSKIS 1888-1891 m.

Vikaras Juozapas BALČIŪNAS 1896-1897 m. (platino lietuvišką spaudą, kūrė lietuviškoms eilėms muziką, ragino chorą giedoti lietuviškai).

Vikaras Antanas KARVELIS 1898-1902 m.

Kunigas, visuomenės veikėjas, dramaturgas, religinės literatūros kūrėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Juozapas REMEIKIS (Rymeika, Rymeikis) 1898-1902 m.

Klebonas Jonas VODOPALAS 1901-1914 m. Prie bažnyčios grafas H. Voinickis ir klebonas J. Vodopalas įkūrė senelių prieglaudą (špitolą), jai priklausė 3 ha žemės. Prieglaudoje gyveno 12 senelių. Per Antrąjį pasaulinį karą prieglauda sudegė.

Vikaras Liudas GAIŽAUSKAS (Liudvikas Gaičevskis) 1912 m.

Kunigas, knygnešių rėmėjas Juozapas VEMBRĖ (Vembra) 1914-1915 m. (palaidotas Lyduokių bažnyčios šventoriuje). Įsteigė Blaivybės draugijos skyrių, vietiniams dvarininkams talkinant 1915 m. atidarė arbatinę. Jo iniciatyva skubiai pradėta remontuoti apleista bažnyčia, sutvarkytas jos fasadas.

Klebonas Povilas PAULIUKAS 1916-1940 m. Buvo ūkiškas, turėjo 27 ha žemės, rūpinosi bažnyčios choru, buvo labai griežtos moralės – per pamokslus viešai išbardavo nedorėlius.

Klebonas Jonas BURNEIKA 1940-1946 m. Pasitelkęs mokinius, parapijiečius ir pats kartu dirbdamas sutvarkė kaimo kapines. Rūpinosi neturtingomis šeimomis. Buvo aistringas vainikų pynimo meistras, todėl bažnyčioje netrūko vainikų. Kunigo gyvenimas Lyduokiuose buvo glaudžiai susijęs su Šaulių sąjungos veikla. Nuo 1944-ųjų okupacinė valdžia kunigą pradėjo sekti, jam teko slapstytis. 1949 m. klebonas buvo suimtas ir ištremtas į Irkutską. Čia 1956 m. mirė. Kunigas paskelbtas kankiniu.

Kunigas Vytautas Kazimieras TĖVELIS 1945 m. laikinai pavadavo Lyduokių kleboną.

Klebonas Vaclovas GRAUSLYS 1949-1956 m. Kunigo rūpesčiu atstatyti per Antrąjį pasaulinį karą susprogdinti bažnyčios bokštai.

Klebonas Juozapas JUŠKEVIČIUS SJ 1956-1973 m. Turėjo sukaupęs didelę biblioteką, mokėjo kelias užsienio kalbas. Kunigas – doros ir darbštumo pavyzdys, tikinčiųjų paguoda. Palaidotas Lyduokių kapinėse.

Klebonas Pranciškus KARVELIS 1973-1978 m. (palaidotas Lyduokių kapinėse).

Klebonas Boleslovas VAIRA 1978-1996 m. 1988 m. kunigo rūpesčiu atliktas remontas bažnyčios viduje.

Kunigas Kęstutis JONAITIS 1996-1999 m. ėjo parapijos administratoriaus pareigas.

Kunigas Virgilijus RUTKŪNAS, Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapijos klebonas, 1999-2000 m. talkino aptarnaujamoje Lyduokių parapijoje.

Klebonas Petras PURLYS 1999-2001 m.

Klebonas Šarūnas PETRAUSKAS 2001-2006 m.

Klebonas Rimantas LANIAUSKAS 2006-2010 m.

Klebonas Ladislovas BALIŪNAS SJ 2010-2013 m. Kunigo iniciatyva pradėti ruošti bažnyčios registrų dokumentai. Laisvą laiką skyrė savo pomėgiui – fotografijai.

Klebonas Šarūnas PETRAUSKAS 2013-2023 m. Įsijungė ir aktyviai dalyvavo Lyduokių bendruomenės veikloje, vadovavo parapijos Pastoracinei tarybai, dalyvavo įgyvendinant bažnyčios tvarkybos projektus.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas