E. Mončinskienė pasakojo apie Užimtumo tarnybos teikiamas išmokas ir subsidijas.

Aktualijos, Naujausi, Žmonės

COVID-19 paramos priemonės: kas pasikeitė nuo sausio 1-osios?

COVID-19 infekcijai sutrikdžius įprastą gyvenimo ritmą ir šalyje paskelbus ekstremalią padėtį bei karantiną, nukentėjusiems nuo šios situacijos dirbantiems žmonėms bei darbdaviams Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ministerijos mokėjo įvairias išmokas. Subsidijos už darbuotojus, esančius prastovose, darbo užmokesčio subsidijos po prastovų arba įmonėms, įtrauktoms į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą, darbo paieškos ir savarankiškai dirbančių asmenų išmokos 2021-aisiais bus tęsiamos ir toliau. Tiesa, atsirado pokyčių bei papildomų sąlygų jų gavėjams. Apie tai, kas jau pasinaudojo valstybės skiriama parama bei kokios naujovės laukia, kalbėjomės su Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vedėja Edita MONČINSKIENE.

– Kiek žmonių Ukmergės rajone pasinaudojo darbo paieškos išmoka? Kam ji skiriama? Ar bus pasikeitimų nuo sausio 1 dienos?

– Į darbo paieškos išmoką (DPI) gali pretenduoti asmenys, kurie neteko darbo ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki ekstremalios situacijos ar karantino paskelbimo. Norint gauti darbo paieškos išmoką, reikia registruotis Užimtumo tarnyboje, asmeniui turi būti suteiktas bedarbio statusas.

Ukmergės skyrius 2020 m. DPI mokėjo 5 288 bedarbiams. Iš jų 1 885 rajono gyventojai gavo po 42,49 Eur per mėnesį ir 3 401 asmuo – po 200,31 Eur. Pastaroji (200,31 Eur) išmoka, arba 33 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), skirta tiems, kuriems nepriklausė nedarbo socialinio draudimo išmokos (NSDI) arba jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu buvo pasibaigęs. 7 proc. nuo MMA – 42,49 Eur – gavo asmenys, kurie turėjo teisę į NSDI.

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojus Užimtumo įstatymo 48 (1) straipsnio pakeitimui, į darbo paieškos išmoką gali pretenduoti asmenys, atitinkantys šiuos kriterijus: asmeniui suteiktas bedarbio statusas; bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse; asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėn. iki LR Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino; asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Darbo paieškos išmoka bus mokama viso karantino laikotarpiu ir dar 1 mėnesį jam pasibaigus. Nuo šių metų sausio 1 d. MMA padidinus iki 642 eurų, darbo paieškos išmoka sieks 211,86 euro. Išmokos už praėjusį mėnesį yra mokamos iki einamojo mėnesio pabaigos. Tai reiškia, kad pinigai už sausį gavėjus pasieks vasario mėnesį.

Šiemet pateikti 305 nauji prašymai dėl DPI, tačiau ją gaus ir nemažai žmonių, kuriems išmoka prasitęs nuo praėjusių metų.

Asmenims, kurie turėjo teisę į šią išmoką iki 2020 metų gruodžio 31-osios, t. y. gruodžio 31 dieną išmoką dar gavo, ir atitinka naujas įstatymo nustatytas darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygas, nuo šių metų sausio 1-osios išmoka bus mokama toliau, vadovaujantis naujo įstatymo nuostatomis. Prašymo skirti darbo paieškos išmoką Užimtumo tarnybai pateikti nereikės.

Gavusiems darbo paieškos išmoką, kurios mokėjimas baigėsi anksčiau nei gruodžio 31 dieną ir šiuo metu vis dar registruotiems Užimtumo tarnyboje, prašymus galima teikti pakartotinai.

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims jokios išmokos neskaičiuojamos. Prašymas tokiu atveju teikiamas registruojantis elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Jei elektroninė paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ neprieinama, užsiregistruoti galima telefonu Klientų aptarnavimo skyriuje pagal gyvenamąją vietą.

– Išmokos skiriamos ir dirbantiems savarankiškai. Kiek ukmergiškių jas gavo? Kokios tai buvo sumos? Ar šiemet bus pasikeitimų?

– Ukmergės skyrius praėjusiais metais, pirmojo karantino metu, savarankiškai dirbančių asmenų (SDA) išmokas mokėjo 955 asmenims. Antrojo karantino metu, nuo 2020-ųjų spalio iki gruodžio 31 dienos, gauta 724 ukmergiškių prašymai. SDA išmoka siekė 257 Eur per mėnesį.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbantys asmenys pretenduoti į keliais eurais didesnę – 260 eurų – išmoką galės, jeigu atitiks šias Užimtumo įstatyme nustatytas sąlygas: savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, paskelbimo dienos; dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą; jeigu dirba, jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą; juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Šiemet jau gavome 83 asmenų prašymus, kurie atitinka visas sąlygas, ir SDA išmoka jiems bus skiriama nuo 2020-11-07.

Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas – nutraukiamas.

– Šiuo sudėtingu COVID-19 pandemijos laikotarpiu valstybė darbdaviams moka subsidijas, skirtas prastovose esančių darbuotojų atlyginimams kompensuoti. Ar buvo tokių įmonių ir kokią paramą jos gavo? Ar subsidijos bus mokamos ir šiais metais?

– Nuo 2021-ųjų sausio kompensuojama 100 proc. nuo darbdavio apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA (963 Eur). Svarbu žinoti, kad priskaičiuotas darbo užmokestis negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis.

Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyrius administravo 620 įmonių, kurios į prastovas išleido 6 470 asmenų. Tarp jų buvo ir 310 Ukmergės rajono darbdavių, kurie skelbė prastovas. Mūsų skyriui priskirtos administruoti ne tik Ukmergės įmonės, bet ir dalis Vilniaus apskrities darbdavių.

2020 m. prastovų subsidija siekė 70 proc., ne daugiau kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos, arba 90 proc., bet ne daugiau kaip 1 MMA. Asmenims, vyresniems nei 60 metų, skirta 100 proc. MMA.

Subsidiją gali gauti darbdaviai, atitinkantys visas šias sąlygas: kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga; kuriems nėra iškelta bankroto byla ir jie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus; kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

Nuo šių metų papildyti/patikslinti subsidijos nutraukimo pagrindai. Mokėjimas bus nutraukiamas: atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui, ir nuo šios datos praėjus vienam mėnesiui; Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu; pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui; kai darbdaviui pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos.

Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui buvo paskirta ir mokama prastovų subsidija, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jam paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos privalės grąžinti visą iki šio pažeidimo nustatymo dienos jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas pažeidimas.

Ukmergės rajone kol kas tokių atvejų nebuvo nustatyta.

Be to, darbdaviai, kuriems mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

– Darbdaviai taip pat galėjo pasinaudoti subsidijomis darbo užmokesčiui gauti. Kiek buvo tokių įmonių?

– Ši subsidija skiriama toms įmonėms, kurių darbuotojai sugrįžo po prastovų arba įmonė buvo įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus. Dėl šios paramos kreipėsi 652 įmonės dėl 5 680 darbuotojų. Tarp jų buvo ir apie 300 Ukmergės rajono įmonių.

– Ačiū jums už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė STUNDŽIENĖ

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Aldurė Pelaitienė :
    Prašome paaiškinti, dirbu turėdama verslo liudijimą, mano veikla yra , tekstilės dirbinių gamyba ir prekyba, ji yra įtraukta į subsidijuojama veiklų sąrašą, už praeitą karantino laikotarpį gavau 257 eurus, verslo liudija turiu ir 2021 metams, todėl noriu žinoti ar gausiu subsidija ir už šį laikotarpį, ir kokius dokumentus, prašymus reikėtų pateikti ir kam...?
Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas