Posėdžio metu Tarybos nariai dėl sprendimų projektų nediskutavo.

Aktualijos, Naujausi

Opozicija norėjo sužinoti, kas ir kokiu tikslu nusprendė išjungti komentarų funkciją

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Birželio 27-ąją vyko eilinis rajono Savivaldybės tarybos posėdis – šeštasis šiemet ir keturioliktas šią kadenciją, kuri prasidėjo 2023-ųjų kovą. Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių nebuvo Algirdo Kopūsto ir Ramūno Nanartavičiaus.

Posėdžio pradžioje tradiciškai pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai. Rajono vadovai gėlę įteikė Irmai Vaitaitienei, posėdyje nedalyvavusiam R. Nanartavičiui sveikinimai perduoti virtualiai.

Politikai be diskusijų patvirtino 22 į darbotvarkę įtrauktus klausimus. Iš anksto parengtiems ir Tarybos komitetų posėdžiuose apsvarstytiems sprendimų projektams pritarta be diskusijų, dauguma sprendimų priimta vienbalsiai.

Liepą Savivaldybės tarybos nariai atostogaus, kitas Tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 29 dieną.

 

Vadovai nori pasislėpti nuo kritikos?

Posėdžio metu sklandžiai patvirtinus visus sprendimų projektus, žodžio paprašė opozicijos lyderis Giedrius Auglys. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu pasisakęs politikas norėjo sužinoti, kodėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio tinklo Facebook paskyroje yra išjungta komentarų funkcija.

G. Auglys.

„Komentarai išjungti ne visur, o tuose įrašuose, kur gyventojams gali kilti klausimų ar pastebėjimų. Komentuoti negalima po tokiais įrašais, kai skelbiami savivaldybės parduodamo turto aukcionai, pranešimais apie būsimus Tarybos posėdžius, po savivaldybės teikiamų paslaugų informacija. Žmonės negali rašyti komentarų net po praėjusio Tarybos posėdžio nuotraukų albumu. Norime paklausti, kas yra šio sprendimo iniciatoriai ir kokiu tikslu toks sprendimas buvo priimtas? Mes, TS-LKD frakcijos nariai, pareiškiame, kad tokių sprendimų visiškai nepalaikome. Socialiniai tinklai yra svarbus įrankis viešam dialogui ir bendruomenės įtraukimui. Klaidinga yra manyti, kad pasislėpus nuo kritikos ji kažkur dings. Tokiu būdu žmones tik dar labiau atstumsite toliau nuo savęs, jie jausis negirdimi, o jų nuomonė – nesvarbi. Matydami tik pagyras, nematysite bendro vaizdo. Todėl raginame grąžinti žmonėms galimybę komentuoti“, – tokią poziciją išsakė G. Auglys.

Savivaldybės meras Darius Varnas paaiškino, jog sprendimas išjungti komentarų funkciją – daugumos nuostata. Jo žodžiais tariant, taip pasielgta norint viešoje erdvėje sumažinti negatyvą, o neigiami komentarai jį tik didina.

Pasak mero, yra žmonių, kurie nuolat viską kritikuoja. Be to, komentaruose būna keiksmažodžių. Tad norint nuolat stebėti ir atrinkti komentarus, reikalingas žmogus, kuris dirbtų ištisą parą.

D. Varno teigimu, internautai gali klausti, į visus jų klausimus yra atsakoma, tačiau komentaro funkcija ir toliau bus apribota: „Kol kas kito sprendimo nėra.“

Į diskusiją įsijungusi rajono savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė pastebėjo, jog neretai žmonės komentuoja visiškai nesuprasdami reikalo esmės, jie kritikuoja viską iš eilės: „Kai kurie komentatoriai taip išlieja susikaupusį savo pyktį. Manau, jog tai yra užkrečiama. Iš tinklapio padaromas turgus…“

Taip pat direktorė pridūrė, jog savivaldybės pareiga – viešinti ir teikti informaciją. Tai yra daroma. Gyventojai gali gauti atsakymą į visus savo klausimus.

Savo nuomonę išsakęs Tarybos narys Rolandas Janickas mano, jog grįžtamasis ryšys yra reikalingas. Jis siūlė ieškoti būdų, kaip komentaruose būtų galima blokuoti keiksmažodžius, necenzūrinius žodžius. Justas Šakalys svarstė, jog užuot rašius komentarus daugiau reikėtų bendrauti gyvai: „Meras telefonu yra pasiekiamas 24 valandas per parą. Tad turint svarbių klausimų, galima skambinti.“

Taip pat diskusijos metu paminėta, jog Ukmergės rajono savivaldybė nėra vienintelė, kuri riboja komentarus, tai daro kai kurie dienraščiai, naujienų portalai.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai pritarė projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir projekto įgyvendinimo plano (PĮP) pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4, Projekto finansavimui gauti teikimui. Gavus patvirtinimą dėl Projekto finansavimo, būtų padengiamos netinkamos finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir tinkamos išlaidos, kurių nepadengia Projekto finansavimas.

Pasak aiškinamojo rašto, šiuo sprendimu siekiama didinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams pasiūlą ir prieinamumą. Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama diegti ugdymo ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelius, skirtus vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiesiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, o jei asmuo dėl ligos mokėsi su pertraukomis – iki 23 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriuos įgyvendinus bus plėtojama įtrauktis švietime, mažinama socialinė atskirtis dėl asmens specialiųjų ugdymosi poreikių, neigiamos nepalankios (kultūrinės, kalbinės, pedagoginės, socialinės-ekonominės ir kt.) aplinkos įtakos. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti – 500 000 Eur. Projektui taikoma finansavimo forma – dotacija. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų bei Bendrojo finansavimo lėšomis. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

Planuojama, kad neformaliojo švietimo įstaigose mokysis 1 301 mokinys

Taryba patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metams projektą. Sprendimu neformaliojo švietimo įstaigose – Ukmergės meno mokykloje ir Ukmergės sporto centre – nustatytas projektinis mokinių ir grupių skaičius.

Meno mokykloje planuojama sukomplektuoti 53 grupes, kuriose mokysis 595 mokiniai (2023/2024 m. m. mokėsi 579 mokiniai): Muzikos skyriuje – 28 grupes (mokysis 292 ugdytinis), Dailės skyriuje – 20 grupių (253 ugdytiniai), Šokio ugdymo programoje – 5 grupes (50 vaikų).

Dailės ir Muzikos skyriuose planuojamų sukomplektuoti grupių skaičius išlieka toks pats, kaip ir praeitais mokslo metais: Dailės skyriuje – 20, Muzikos skyriuje – 29. Planuojama, kad viena grupe padidės Šokio programoje (komp-lektuojama pagrindinio ugdymo šokio programos 4 klasė).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, Ukmergės meno mokykloje įgyvendinama 3 metų akordeono ir pučiamųjų instrumentų formalųjį ugdymą papildančio ugdymo (FŠPU) pradinio ugdymo programos: 2022 m. rugsėjo 1 d. šių dalykų 1 klasių mokiniai pradėjo mokytis pagal atnaujintas 7 metų FŠPU programas. 2024–2025 m. m. I, II, ir III klasių akordeono ir pučiamųjų instrumentų klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintą 7 m. programą, o IV, V ir VI klasių tęs ugdymą pagal 6 metų programas.

Ukmergės sporto centre numatoma komplektuoti 47 grupes, kuriose ugdysis 706 mokiniai (bendras grupių ir mokinių skaičius planuojamas toks pat, kaip ir 2023–2024 m. m.). Grupių komplektavimas planuojamas atsižvelgiant į tėvų ir mokinių poreikius, turimą sporto bazę bei specialistus, Ukmergės sporto centro ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašą.

Nustatė mažesnę kelialapio kainą

Vienbalsiai pritarta siūlymui papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. 7-155 „Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro, Ukmergės meno mokyklos ir Ukmergės sporto centro organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 21 punktu ir jį išdėstyti taip: „21. Atleisti nuo dalies mokesčio už kelialapį Ukmergės r. Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis organizuojamose stovyklose mokinius, besimokančius Ukmergės rajono savivaldybės mokyklose, nustatant tokias kainas už Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamas paslaugas: 21.1. 147,00 Eur 1 asmeniui 7 kalendorinėms dienoms stovykloje „Šventosios vingiai. Mūsų vasara“ (II pamaina); 21.2. 161,00 Eur 1 asmeniui 7 kalendorinėms dienoms stovykloje „Šventosios vingiai. Mūsų vasara“ (III pamaina).“

Aiškinamajame rašte pažymėta, kad prašymą papildyti minėtąjį Savivaldybės tarybos sprendimą pateikė Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė. Šį poreikį sąlygojo tai, kad į mokyklos-daugiafunkcio centro organizuojamas stovyklas (I ir II pamainos) užsiregistravo mažiau nei buvo planuota mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą (kai vertinamos šeimos pajamos). Todėl prašoma sumažinti kelialapio kainą programose „Šventosios vingiai. Mūsų vasara“ dalyvaujantiems mūsų rajono mokyklose besimokantiems mokiniams: II pamainoje stovyklausiančių mokinių tėvams už 7 dienų kelialapį reikėtų mokėti 147,00 Eur, 103,00 Eur – savivaldybės lėšos (visa kelialapio kaina yra 250,00 Eur); III pamainoje – 161,00 Eur (tėvų lėšos), 104,00 Eur – savivaldybės lėšos (visa kelialapio kaina yra 265,00 Eur).

II ir III pamainose planuojama užimti 70 Ukmergės rajono mokinių, kurie nėra remiami valstybės, ir 60 mokinių, kurie gauna nemokamą maitinimą, kai vertinamos šeimos pajamos (kelialapio kaina, mokama tėvų, atitinkamai: I pamainoje – 80,00 Eur 1 asmeniui 5 kalendorinėms dienoms, II pamainoje – 98,00 Eur 1 asmeniui 7 kalendorinėms dienoms, III pamainoje – 112,00 Eur 1 asmeniui 7 kalendorinėms dienoms, kaip reglamentuota Savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 7-155 2 punkte. Pirmoje pamainoje planuojama užimti 20 mokinių, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas vertinant šeimos pajamos.

Taip pat pažymėta, kad priėmus šį sprendimą bus užtikrinta galimybė didesniam mūsų rajono mokinių skaičiui dalyvauti Veprių stovykloje organizuojamose programose, bus sumažinta tėvų finansinė našta. Mokinių užimtumo atostogų metu programų įgyvendinimui bus naudojamos savivaldybės biudžeto („Socializacijos ir užimtumo“ programa – 65 000 Eur), tėvų, rėmėjų ir kt. lėšos.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

 • karaliaus diena :
  Rajono valdzia ir taip, neskaitant komentaru salinimo, yra nebendraujanti, atstumianti. Komentaru salinimas tik dar vienas, eilinis pavyzdys. Blogiausia kad tokia susiformavusi dauguma taryboje, o administracijoje ten tokie jau simta metu.
 • Pfff :
  Kaip be negatyvo apibūdinti,kad mieste pilna duobėtų gatvių - o jie po 3 kart į metus tik centrą knisa. Išlupa grindinio akmenis,tada vėl sudeda. Ir taip be galo.
 • O.k. :
  Tai kad patis norejot laisves. Tai ir yra laisve. Megaukites.
 • Mindaugas :
  . Ukmergeje diegiamas baltarusiskas valdymo modelis. Su Valstybes diena , su iskovota laisve!
 • Rinkėjas :
  Kinija, šiaurės Korėja, Rusija, Baltarusija, Ukmergė, galima dar būtų, bet čia valdžia Daro viską TIK GERAI !!!!
 • Baisu :
  Meras gal tesia nepriklausomos tarybos nares gyvenimo buda? ... ima pvz.
 • O.K. :
  O kas liečia,kai kažkas,kaip ir juokais pasiūlė,kad reikia valdžios manekenus pastatyti,tada žmogus galėtų prieiti ir išsakyti viską,ką galvoja.Būtų dar vienas naudingas dalykas su manekenu ir išgert galėtų,jei nėra kompanijos,o,kad dabartinis meras,net daug kuriuose vaizdo įrašuose gerokai įtempęs,tai juk niekam nėra paslaptis.
 • O.K. :
  Čia tai geras,teisybę pradėjot negatyvu vadinti.Sakot,kad yra žmoniū,kuriems viskas yra negerai.Bet juk čia ir iš tiesų,viskas yra negerai.Pridarėt visokių miniatiūrų parkų(be miniatiūrų) ir daug visokių kitokių nereikalingų dalykų,bet užtat kokių brangių,kiel prisivogėt.Pvz.aš tikrai neturiu nieko prieš tuos parkus ir visą kitą,bet pradžioje,gal reikia padaryt tai,kas tikrai yra reikalinga,keius būtina tvarkyt,nes jiems jau nebetinka žodis-blogi,keliai yra baisūs ir net pavojingi.O aplinkkelis kur?
 • //// :
  Aciu nepriklausomai tarybos narei!
 • ? :
  kritika tikrai negerai, MES juk viską darome teisingai. miestelėnai TO nesupranta ir reikalingi TIK per rinkimus. Aš teisi?
 • Aha :
  "taip pasielgta norint viešoje erdvėje sumažinti negatyvą, o neigiami komentarai jį tik didina." Tai,kad be keiksmažodžių ir negatyvo ganėtinai sudėtinga apibūdinti savivaldybės darbą. Tikrai norėtųsi pagirti - bet,kad nėra už ką. Vienintelis geras dalykas už kurį galima pagirti - tai po metų keiksmažodžių pagaliau ir ant vasaros davė žmonėms autobusus iš ir į Šventupę. Metai prakeiksmų mero ir autobusų parko direktoriaus adresu visgi davė vaisius. Be negatyvo ir piršto nepajudino - nes jei žmonės nesiskundžia,vadinasi jiems gerai.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas