Mažumos atstovai išsakė daug įdomių minčių.

Aktualijos, Naujausi

Po priimtų sprendimų – raginimas pasitvarkyti ir suremontuoti laikrodį

Nijolė STUNDŽIENĖ

Ketvirtadienį vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje iš 25 Tarybos narių dalyvavo 24. Prieš tvirtinant darbotvarkę tradiciškai buvo pasveikinti kovo mėnesį gimtadienius bei jubiliejus šventę Savivaldybės tarybos nariai – Agnė Balčiūnienė, Kazys Grybauskas, Kęstutis Zinkevičius ir Liucija Dzigienė. Posėdžiui pateikta per 30 sprendimų projektų, jie nesukėlė ilgų diskusijų, nes iš anksto buvo aptarti ir išnagrinėti komitetuose. Ilgiau užtruko tik Savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu šią kadenciją opozicijoje esantys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės skyriaus atstovai palietė nemažai aktualių klausimų.

 

Ims paskolą projektų vykdymui

Posėdyje Savivaldybės tarybos nariai be diskusijų nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 1 600,0 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems rajono savivaldybės biudžete, finansuoti. Paskolos prireikė tam, kad būtų tęsiami pradėti projektai: Antakalnio gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas (reikia 1 300,0 tūkst. Eur); Siesikų dvaro sodybos rūmų sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbai (100,0 tūkst. Eur); Senamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (200,0 tūkst. Eur).

Dėl šios paskolos rajono meras Darius Varnas vasario mėnesį kreipėsi į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, kuri pateikė savo išvadas. Jas ruošiant buvo išanalizuoti teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybių skolinimąsi, ir įvertinta, ar savivaldybė, imdama ilgalaikę paskolą, neviršys Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės skolos ir skolinimosi limitų.

Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. bendros biudžeto pajamų sumos. Skolos limitas yra 25 158,1 tūkst. Eur. Pagal Skolinių įsipareigojimų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitą, skolinių įsipareigojimų likutis siekia 10 241,9 tūkst. Eur arba 24,4 proc. Savivaldybei paėmus 1 600,0 tūkst. Eur paskolą, susidarytų 28,2 proc. Pagal skolų aptarnavimo sąmatą, savivaldybė 2024 metais planuoja kredito įstaigoms grąžinti 1 547,3 tūkst. Eur paskolų.

Savivaldybės kontrolierė Onutė Mikelienė išvadoje konstatavo, kad Taryba gali priimti sprendimą imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Palūkanos bus mokamos iš savivaldybės biudžeto. Tiksli palūkanų suma bus žinoma atlikus apklausą ir pasirašius kreditavimo sutartį.

Statys vėjo elektrinę

Savivaldybės taryba nusprendė koreguoti Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu ,,Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo“. Specialiajame plane bus pakoreguotas nurodytoje 209,63 ha ploto zonoje, esančioje Pivonijos seniūnijoje, numatytas vėjo elektrinių aukštis. Šio sprendimo prireikė atsižvelgiant į UAB ,,Intuva“ pateiktą prašymą sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms į planuojamą ūkinę veiklą – vėjo elektrinių statybą. Nurodytoje teritorijoje pareiškėjas nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, kurie patenka į numatytą saulės ir vėjo elektrinių S-9/SV zoną, planuoja statyti šešias 65–85 metrų stiebo (be sparnų) aukščio vėjo elektrines. Remiantis anksčiau patvirtinto Specialiojo plano sprendiniais, šiuose sklypuose gali būti statomos vėjo elektrinės, kurių aukštis ne didesnis nei 30 m.

Posėdyje Tarybos nariai – Rolandas Janickas, Romas Pivoras, Arūnas Dudėnas – diskutavo ir siūlė Specialiojo plano koregavimą perduoti į savivaldybės mero bei administracijos rankas, kad vykdant įvairius projektus ir keičiant technines sąlygas, technologijas, nereikėtų Savivaldybės tarybai nuolat grįžti prie šio klausimo. Tačiau rajono meras D. Varnas paaiškino, jog Specialusis planas yra patvirtintas Tarybos, o jos sprendimus galima pakeisti tik kreipiantis į teismą.

Pirks automobilius

Prieštaravimų nekilo ir svarstant automobilių įsigijimo klausimus. Savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai pritarė ir leido Ukmergės socialinių paslaugų centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių 6 punktu, kai biudžetinės įstaigos perka brangesnius kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), reikalingas Savivaldybės tarybos leidimas.

Ukmergės socialinių paslaugų centras šio mėnesio pradžioje pateikė raštą „Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį“. Centras sieks užtikrinti transporto organizavimo paslaugas rajono gyventojams. Tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimas buvo planuotas 2024 metų centro biudžete ir skirta 20 000,00 Eur. Trūkstamą sumą (apie 6 700,00 eurų) Socialinių paslaugų centras prisidės iš savo lėšų.

Taip pat Tarybos nariai leido savivaldybės administracijai įsigyti 3 tarnybinius lengvuosius automobilius, kurių vieneto kaina yra didesnė kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau neviršijanti 22 100,00 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); ir 1 tarnybinį lengvąjį automobilį, brangesnį kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), tačiau neviršijant 33 000,00 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio). Trys transporto priemonės bus skirtos seniūnijoms, vienas – administracijai.

Praėjusiais metais savivaldybės administracija nupirko 5 naujus tarnybinius automobilius, kurie buvo skirti seniūnijoms, ir 1 naudotą tarnybinį automobilį, kuris skirtas administracijai. Per 2023 m. administracija vykdė prekių aukcionus ir pardavė penkias transporto priemones, už kurias gauta 3 642 Eur. Papildomai surinkta lėšų iš aukciono dalyvių mokesčio – 300 Eur.

Savivaldybės 2024 m. biudžete automobilių įsigijimui numatyta 100 tūkst. Eur. Pirkimo procedūros bus vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

Uždarys ikimokyklinę įstaigą

Tarybos nariai pritarė, kad nuo birželio 1 dienos būtų uždarytas Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyrius, kuris priklauso vaikų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“. Jo direktoriui pavesta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos apie ikimokyklinio ugdymo skyriaus uždarymą raštu pranešti kiekvieno skyriaus ugdytinio tėvams.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad nuo 2023 m. rugsėjo Rečionių ikimokyklinio ugdymo grupėje buvo 9 vaikai. Per mokslo metus du vaikai išvyko, taigi, nuo kovo 1 dienos grupę lanko 7 ugdytiniai, iš kurių vienas kitais metais taps pirmoku, dar vienas planuoja netrukus išvykti gyventi į kitą rajoną. Nuo ateinančių mokslo metų trys ugdytiniai taps priešmokyklinukais ir lankys vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklio ugdymo grupę. Rečionyse lieka du vaikai, kurie, kaip manoma, galės važinėti į Ukmergę ir lankyti vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ grupes. Rečionių jaunimo laisvalaikio centro patalpose gyvenančių Ukrainos piliečių vaikams teikiama pavežėjimo paslauga į Taujėnų ikimokyklinį skyrių ir mokyklą.

Vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriuje dirba du ikimokyklinio ugdymo mokytojai (1,69 pareigybės), meninio ugdymo mokytoja (0,25 pareigybės), virėja (1 pareigybė), pagalbinė darbuotoja (1 pareigybė). Mėnesio išlaidos siekia 5 462,16 Eur, metams reikia 65 545,92 Eur. Rečionių skyriaus ūkinės išlaidos (šildymas, elektra, vanduo, ryšiai ir kt.) 2023 metais siekė 6 214,15 Eur. Uždarius skyrių visi darbuotojai tomis pačiomis darbo sutarties sąlygomis dirbtų vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.

Dėl skyriaus uždarymo ir jame esančio turto (virtuvės, grupių įrangos, lauko aikštelių ir kt.) vyksta pokalbiai su Ukmergės jaunimo laisvalaikio centro direktore, Rečionių kaimo bendruomenės pirmininku.

Mažumos valandoje – klausimai ir siūlymai

Pasibaigus posėdžiui žodis buvo suteiktas Savivaldybės tarybos opozicijai, kuri mažumos valandos metu pateikė įvairių klausimų bei pastabų. Pirmasis pasisakė opozicijos lyderis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės skyriaus pirmininkas Giedrius Auglys. Prie jo prisijungė ir kolegos – K. Zinkevičius, Audronė Augustėnienė bei Jūratė Martinkutė.

G. Auglys kalbėjo apie gyventojų saugumo problemas. Jis teiravosi, kodėl vykdant gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų bandymus ne visi girdi kaukiančias sirenas. Kaip pavyzdį Tarybos narys pateikė šį mėnesį vykusias civilinės saugos pratybas, kurių metu žmonės, gyvenantys Pašilėje, Dukstynos mikrorajone, skundėsi negirdėję sirenų garso. Opozicijos atstovas K. Zinkevičius taip pat klausė, kodėl gyventojų įspėjimo sirenos neįrengtos Deltuvoje ir Vidiškiuose, o Siesikuose jų nėra girdėję net apie 90 proc. apklaustų žmonių.

G. Auglys taip pat prašė pakomentuoti situaciją dėl priedangų tinklo rajone, klausė, ar jų pakaktų karo atveju, norint apsaugoti gyventojus.

Savivaldybės meras D. Varnas patikino, kad priedangų įrengiama vis daugiau, todėl artėjama prie šalyje iškeltų tinklo rodiklių. Meras paminėjo „Šilo“ progimnazijoje neseniai atsiradusią modernią priedangą, kuri atitinka ir slėptuvėms keliamus reikalavimus. Ten, pasak D. Varno, galėtų pasislėpti apie tūkstantis žmonių. Ateityje, kaip teigė rajono vadovas, biudžete reikėtų numatyti lėšų tokių patalpų baldams, surenkamiems per keletą minučių, įsigijimui. Merui antrinusi savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė pridūrė, jog UAB „Ukmergės butų ūkis“ pavesta paraginti daugiabučių gyventojus atlaisvinti po gyvenamaisiais namais esančių rūsių bendro naudojimo patalpas, kad esant reikalui ten būtų galima turėti vietas priedangai.

Opozicijos lyderis turėjo priekaištų ir dėl krepšinio varžybų. Pasak jo, nors rajone yra antrojoje pagal pajėgumą Lietuvoje – Nacionalinėje krepšinio lygoje – rungtyniaujanti krepšinio komanda Ukmergės „Stekas“, į varžybas susirenka labai nedaug žmonių. G. Auglys teigė, jog yra girdėjęs kalbant, kad Ukmergei reikia krepšinio arenos, kuri talpintų 2–3 tūkst. žiūrovų. „Tik ar tikrai to reikia?“ – klausė jis.

Į pokalbį įsijungęs meras D. Varnas patikslino, kad kalbama ne apie areną, o apie sporto mokyklą, kuri po vienu stogu talpintų visas sporto šakas. Anot rajono vadovo, yra parengta tokios mokyklos vizualizacija, o pavyzdys paimtas iš Vilniaus Žemynos gimnazijos sporto salės (arenos). Pasak D. Varno, dėl to jau vyko pokalbiai su švietimo, mokslo ir sporto ministru, ieškoma finansavimo šaltinių.

Į pokalbį įsijungusi J. Martinkutė sakė, kad Ukmergės miesto gimnazijos yra vienintelės, kurios neturi savo autobusėlio, reikalingo išvykoms, edukcijoms, kelionėms. Taip pat Tarybos narė apgailestavo dėl netvarkomų miesto centrinėse gatvėse esančių pastatų ir siūlė atgaivinti prieš keliolika metų gyvavusią idėją „Dovana miestui“. Be kita ko, J. Martinkutė paragino daugiau dėmesio skirti ne miesto parkams, o šalia „Šilo“ progimnazijos esančiam, gausiai ukmergiškių lankomam sveikatingumo takui ir jo teritorijos tvarkymui.

K. Zinkevičius kėlė miesto gatvių valymo klausimus.

A. Augustėnienė teiravosi, ar rajone vyksta gyventojų švietimas, informavimas apie atliekų rūšiavimą. Taip pat ji norėjo sužinoti, ar pasitvirtino Ukmergėje pradėtas maisto atliekų rinkimas į oranžinius maišelius, ar kaupiama statistika, palyginimai ir pan.

Tarybos narė turėjo ir pastabų: „Ukmergė garsėja kaip balandžių ir neveikiančių laikrodžių miestas. Centre yra du laikrodžiai ir, kaip šiandien įsitikinau, jie vienu metu rodo tris skirtingus laikus. Važiuodama Vytauto gatve mačiau, kad laikrodis rodo 9.40 val., užsukus į Vienuolyno gatvę ten esantis laikrodis rodė 11.55 val., o iš kitos pusės – 14 val. Ar tai neišsprendžiama problema?..“

Baigdama savo pasisakymą opozocijos atstovė palinkėjo visiems gražių šv. Velykų bei kūno ir proto sveikatos.

AUTORĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • KGB :
  O buvai Molodecno? Matei? ar pliatkaus uzsiimi?o kaip del Lietuvos valdovas gyvuoja?
 • Foto :
  Vieno asmens aukstinimas yra budinga ten, kur valdo rezimai , pvz. Baltarusijoje, vakaru demokratijose to nera nes yra pilietine visuomene ir pan. Tikriausiai, paimta patirtis is kokio nors Molodecno, su kuriuo kazkada Ukmerge giminiavosi.
 • //// :
  Opozicija ...😂😂😂 su balciuniene pries aki ar su cekistu ar mergaite su ka tik nukirptom kasom( nes liepe!) ...
 • lt :
  Antakalnio gatve baisi. Jei valdininkai ir politikai nesugeba organizuoti darbu , tai gal tegu patys eina, ir su kastuvais tas duobes uzlygina. Tusciai kalbeti ir reklamuotis fotografuojantis daug proto nereikia. Opozicija galetu pareikalauti mero atsistatydinimo, pakol gyventojai patys neatejo prie savivaldybes.
 • projektas :
  ar pirmas kartas kai viskas be projektų? kalti tada visi (kažkas), o teisus mulkina žmonės Kęstučio a
 • Xa xa :
  Taigi biudzetas perteklinis!!! + 4 mil.eur virsaus surinkta, negu numatyta!!!! Nera pinigu? Toj REIKALAUS prisideti GRYNAIS gatves gyventojus, proporcingai busto plotui ....!!! Ar dar mokesciu kokiu ives NAUJU!!! Varnui tik seime ir sedeti ....metro statis dabar jau sostinei ... kas ji rinko🤔?Balciuniene i jo vieta!!!!
 • ukio reikalu komitetas :
  Pasirodo, kad Antakalnio gatves remontui nera pinigai numatyti, reikia is banko imti kredita. Kas atsakingas , kad nevyksta darbai?
 • Rinkejui :
  Galesi uz ji balsuiti i seima! O gal ir i EP,,,🤣🤣 Ten tokiu marios ...gales savo kasas atsiauginti. Nagus grauzti i valias pries kameras ...
 • stekas :
  reikia sporto daug ukmergej!
 • Adomas :
  Butu ukiui tik to betruksta o dar lakstyt po teismus reiks!ne visi debilai ir daunai!
 • pala pala :
  Rūšys yra žmogaus privati nuosavybė, o čia kaip??? nu visai nuptotejot du parku idėjomis? privatizuosite rūsius?
 • ? :
  Sovietinių daugiabučių rūsiai nėra priedangos. Tiesioginio pataikymo atveju tai būtų bendros kapavietės. Ten tik,kad žemiau gatvės lygio,apsauga nuo skeveldrų. Priedangos tik valdžiai.
 • Patiko :
  Nuomonė dėl Šilo pušyno! Sena problema.apšepę,apaugę,šiukšlių nemažai... Kodėl negali pašalpiniai atidirbti,sutvarkyti? Ar viešieji darbai. Pjūklus,grėblius,genėtuvus į rankas,ir marš! Puikus pavizdys kaip salą dabar sutvarkė po pėsčiųjų tiltu. Gražu!!
 • Rinkėjas :
  Šitoj vietoj su Augliu pilnai sutinku

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas