Aktualijos, Naujausi

Praėjusių metų rajono biudžetas: pajamos ir išlaidos

Savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Biudžetas buvo tikslinamas
Praėjusių metų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo numatytas 44 mln. 550,3 tūkst. Eur. Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą metų eigoje (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto finansuojamiems projektams vykdyti – 363,1 tūkst. Eur), patikslintas rajono biudžeto pajamų planas – 51 mln. 59,2 tūkst. Eur.
2020 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamiems projektams vykdyti – 356,7 tūkst. Eur), sudarė 50 mln. 149,8 tūkst. Eur arba 98,2 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 23 mln. 565 tūkst. Eur pajamų.

Lėšos – investicinių projektų vykdymui
Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui į savivaldybės biudžetą gauta 6 mln. 204,1 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (tame skaičiuje 415,1 tūkst. Eur – valstybės biudžeto dalis) bei 452,2 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto pagal pasirašytas sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Neformaliam vaikų švietimui finansuoti ir administruoti iš ES buvo gauta 111,3 tūkst. Eur.
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (einamiesiems tikslams) savivaldybės biudžetui (įskaitant patikslinimą metų eigoje) buvo skirta 3 mln. 752,1 tūkst. Eur, panaudota – 3 mln. 740,0 tūkst. Eur. Ugdymo reik-mėms finansuoti buvo skirta 9 mln. 420,4 tūkst. Eur, skait-meninio ugdymo plėtrai – 34,7 tūkst. Eur, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti – 558,6 tūkst. Eur.
Įvertinus papildomus lėšų skyrimus metų eigoje iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų mažinimo priemonių plano, kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui panaudota – 3 mln. 519,5 tūkst. Eur.
Valstybės investicijų programoje numatytų projektų finansavimui buvo skirta 1 mln. 637,4 tūkst. Eur, iš jų VšĮ Ukmergės ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus atnaujinimui, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę – 373 tūkst. Eur, VšĮ Ukmergės ligoninei medicininei įrangai įsigyti – 26 tūkst. Eur, Dukstynos pagrindinės mokyk-los sporto salės modernizavimui – 300 tūkst. Eur, ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimui vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ – 250 tūkst. Eur, vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms ugdymo įstaigose įrengti – 38,4 tūkst. Eur ir pastato Ukmergėje, Linų g. 6, atnaujinimui įrengiant ne mažiau kaip 30 socialinių būstų – 650 tūkst. Eur.

GPM gauta milijonu eurų mažiau negu planuota
2020 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 21 mln. 36,0 tūkst. Eur, gauta – 20 mln. 427,1 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 97,1 proc. Didžiausią surenkamų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 18 mln. 916,2 tūkst. Eur. Šio mokesčio gauta 1 mln. 057,8 tūkst. Eur mažiau negu planuota.
2020 m. individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus, vykdė 819 rajono gyventojų. Į savivaldybės biudžetą 2020 m. buvo gauta 43 tūkst. Eur pajamų.
Turto mokesčių gauta 1 469,8 tūkst. Eur. Šioje pajamų grupėje geriausiai buvo renkamas žemės mokestis – į biudžetą gauta 849,2 tūkst. Eur bei nekilnojamojo turto mokestis, kurio gauta 600,4 tūkst. Eur.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą gauta 1 mln. 202,4 tūkst. Eur. Visos gautos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos, vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka, buvo naudojamos atliekų tvarkymo sistemos išlaidoms padengti. Vadovaujantis 2019 m. spalio 22 dienos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-148, buvo leista savivaldybės administracijai iki 300,0 tūkst. Eur komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms skirtų asignavimų panaudoti Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2019 m. spalio 15 d. nutarties vykdymui – palūkanoms apmokėti. Tame pačiame sprendime numatyta, kad savivaldybės administracija turi atstatyti 300,0 tūkst. Eur komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms iš savivaldybės biudžeto surenkamų 2020–2023 m. pajamų. Vykdant šį sprendimą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidoms 2020 m. biudžete papildomai buvo skirta 75 tūkst. Eur.
Nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkta 414,6 tūkst. Eur.
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji prog-rama finansuojama iš gautų mokesčių už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos išteklius ir medžiojamų gyvūnų išteklius. Daugiausia mokesčių gauta už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą – 51,8 tūkst. Eur, už aplinkos teršimą – 41,4 tūkst. Eur ir už valstybinius gamtos išteklius – 28,5 tūkst. Eur. Taip pat 2020 m. gauta 38 tūkst. Eur už medžių atkuriamąją vertę. Visos gautos lėšos skirtos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms finansuoti.
Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas gauta 753,7 tūkst. Eur, iš jų 494,9 tūkst. Eur – įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, 222,8 tūkst. Eur – pajamos už suteiktas paslaugas, 36 tūkst. Eur – pajamos už patalpų nuomą. Šios lėšos panaudotos biudžetinių įstaigų veiklos programoms finansuoti.

Daugiausia lėšų skirta švietimui
2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto finansuojamiems projektams vykdyti – 356,7 tūkst. Eur) sudarė 50 mln. 628,1 tūkst. Eur. Didžiausia savivaldybės biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimui finansuoti – 18 mln. 943,3 tūkst. Eur arba 37,4 proc. visų išlaidų. Ekonomikos funkcijai finansuoti panaudota 11 mln. 863,2 tūkst. Eur arba 23,4 proc. visų išlaidų, socialinei apsaugai – 7 mln. 83,1 tūkst. Eur arba 14 proc. visų išlaidų, bendroms valstybės paslaugoms – 3 mln. 571,9 tūkst. Eur, poilsiui ir kultūrai – 2 mln. 670,4 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 2 mln. 327,9 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 1 mln. 938,9 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 1 mln. 296,7 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 903,7 tūkst. Eur, gynybai – 29 tūkst. Eur. Įskaitant finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) skirtus 1 mln. 407,2 tūkst. Eur bei finansinio turto įsigijimo išlaidoms skirtus 33,7 tūkst. Eur, iš viso savivaldybės biudžeto išlaidos 2020 m. sudarė 52 mln. 69,0 tūkst. Eur.
Didžiausią dalį savivaldybės biudžeto mokėtinose sumose 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 8 mln. 845,9 tūkst. Eur, iš jų 1 mln. 150,0 tūkst. Eur – trumpalaikė paskola laikinam apyvartos lėšų trūkumui padengti. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., savivaldybės biudžeto išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo), neįskaitant trumpalaikės paskolos, sumažėjo 47,4 tūkst. Eur.
„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • XXXX :
    o kiek imoniu atleista nuo mokesciu, kiek imonems yra aitdetu mokesciu, nurasytos skolas?
Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas