Reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, patyrę sunkumų dėl COVID-19 ligos protrūkio, gali gauti lengvatinę paskolą apyvarti­niam kapitalui finansuoti.

Aktualijos, Naujausi

Ūkininkams: ne tik investicinė parama, bet ir lengvatinės paskolos

Ūkininkai, norintys mo­dernizuoti savo ūkius, nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investici­jos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pareiš­kėjai kartu su investicine pa­rama gali gauti ir lengvatines paskolas, tik paskolas (inves­ticijoms ir apyvartiniam ka­pitalui) arba paskolas, kurios skirtos patyrusiems sunkumų dėl COVID-19 ligos protrū­kio apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Pasak ūkininkų, tokia gali­mybė bus itin naudinga veik-los plėtrai bei bus svarus ats­pirties taškas pozityviau ir ambicingiau žvelgti į ateities perspektyvas.

PALŪKANOS – NE DIDESNĖS NEI 1,3 PROC.

Žemės ūkio produktų ga­mintojai ir perdirbėjai, planuo­jantys investicijas į žemės ūkio valdas, nuo 2021 metų gali gau­ti ne tik investicinę ES paramą, bet dar ir lengvatinę paskolą.

Ši galimybė atsirado žemės ūkio ministrui Kęstučiui Na­vickui įsakymu patvirtinus Lietuvos kaimo plėtros 2014– 2020 metų programos priemo­nės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio val­das“ įgyvendinimo 2021 m. tai­sykles.

Paramą galės gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsii­mantys žemės ūkio veikla. Nuo 2021 metų, kaip ir iki šiol, bus remiama žemės ūkio produktų, taip pat žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas, ga­myba ir tiekimas rinkai.

Pareiškėjai galės gauti inves­ticinę paramą, taip pat investici­nę paramą kartu su lengvatine paskola (investicijoms ir apy­vartiniam kapitalui finansuoti), paskolą (investicijoms ir apy­vartiniam kapitalui finansuoti), paskolą tik apyvartiniam kapi­talui.

Pareiškėjai, pretenduojantys gauti investicinę paramą, in­vesticinę paramą ir lengvatinę paskolą ar tik paskolą iki para­mos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir gauti iš šios veiklos pajamų ne mažiau kaip 50 proc. pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonomi­nis dydis, išreikštas produkci­jos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 tūkst. Eur. Šis reikalavimas netaikomas pripa­žintiems žemės ūkio koopera­tyvams, kurie superka ir reali­zuoja kooperatyvo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus. Pareiškėjai taip pat turi atitikti ir kitas taisyklė­se nustatytas sąlygas bei reika­lavimus paramai gauti.

PATYRUSIEMS SUNKUMŲ DĖL COVID-19 – LENGVATINĖS PASKOLOS

Ūkio subjektai, patyrę sun­kumų dėl COVID-19 ligos pro­trūkio, gali gauti lengvatinę paskolą apyvartiniam kapitalui finansuoti. Pareiškėjas turi ati­tikti labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės dydį, – turi būti gavęs investicinę paramą pagal šią veiklos sritį. Taisyklė­se nurodytos sąlygos, kurias ati­tinkantis pareiškėjas laikomas patyrusiu sunkumų dėl korona­viruso protrūkio.

Atkreiptinas dėmesys, kad investicinės paramos intensy­vumas, tinkamos finansuoti išlaidos ir projektų atrankos kriterijai 2021 m. nesikeičia. Didžiausia galima investicinės paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur. Kai tei­kiama investicinė parama kartu su lengvatine paskola, parama projektui negali viršyti 400 tūkst. Eur, t. y. investicinės pa­ramos suma – 200 tūkst. Eur, o lengvatinės paskolos suma – 200 tūkst. Eur.

Ilgiausias paskolos laikotar­pis – 5 metai nuo paskolos su­tarties pasirašymo. Metinė pa­lūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.

PARAMA – STIPRUS POSTŪMIS Į PRIEKĮ

Paraišką pagal priemonės veiklos sritį „Investicijos į že­mės ūkio valdas“ ne kartą teikęs ir finansavimą gavęs Klaipėdos rajono ūkininkas Giedrius La­pinskas įžvelgia ne vieną para­mos privalumą: nuo augančio darbo našumo iki sėkmingos plėtros. „Už paramos lėšas ne tik atnaujinau ir papildžiau techniką, tačiau ir pastačiau du grūdų saugojimo bokštus, ku­rie buvo ypač reikalingi. Tokie pokyčiai prisidėjo ir prie ūkio plėtros. Dėl paramos kreipiau­si todėl, kad pirkti naują žemės ūkio techniką yra labai brangu ir į dideles banko skolas nesi­nori lįsti, o sena technika labai dažnai genda ir tenka nuolat re­montuoti. Parama ir galimybė gauti lengvatinę paskolą ūki­ninkams labai palengvins šią dalią ir suteiks galimybę įsigyti naują žemės ūkio techniką su mažesne ūkininko įnašo dalimi nei įprastai“, – pastebi ūkinin­kas.

Štai praėjusią vasarą G. La­pinskas džiaugėsi rekordiniu derliumi: iš hektaro prikūlė vi­dutiniškai 8,1 t kviečių. Tokio derliaus nebūta per 25 metų šeimos istoriją. Jo teigimu, pa­didėjimą lėmė efektyvių, bet nepigių fungicidų naudojimas, tinkama agrotechnika, augalų priežiūra, laiku atlikti darbai. Girininkiškio ūkininko valdo­se – 360 ha pasėlių. Jis augi­na 160 ha kviečių. Per metus grūdų derlius siekia net 2000 tonų.

G. Lapinskas sako, kad kreiptis dėl paramos tikrai verta ir dėl to, kad, dirbant su nauja technika, pagerėja darbo našumas, tausojame aplinką dėl mažesnių degalų sąnaudų.

Nuotr. iš mediakatalogas.lt

Užs. Nr. 0 018946

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas