Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Gerins ugniagesių darbo ir poilsio sąlygas

Genovaitė KAZIELIENĖ

 

Praėjusią savaitę vykusio posėdžio metu Tarybos nariai patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021–2025 metų perspektyvinį vystymo planą.

Sprendimu bus siekiama pagerinti teikiamų rajono Priešgaisrinės tarnybos gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų kokybę, kuri tiesiogiai susijusi su geru materialiniu aprūpinimu ir darbo sąlygomis. Šiuo tikslu reikia renovuoti priešgaisrinių komandų pastatus, sovietinės gamybos automobilius pakeisti moderniais vakarietiškais, įsigyti privalomą kiekį gesinimo ir gelbėjimo įrangos, ugniagesius gelbėtojus aprūpinti apsauginėmis priemonėmis.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad šiuo metu ypač prasta Tarnybos keturių ugniagesių komandų pastatų būklė. Jose yra nepatenkinamos ugniagesių gelbėtojų darbo ir poilsio sąlygos: naudojamasi lauko tualetais, nėra buitinių patalpų darbuotojų persirengimui, pavalgymui, nėra patalpose sanitarinių mazgų, karšto vandens, kanalizacijos bei pagalbinių patalpų gaisrinės įrangos ir inventoriaus priežiūrai. Komandose nėra sąlygų organizuoti darbuotojų mokymą, kaimo gyventojų rengimą savanoriškai ugniagesių veiklai, švietėjiško pobūdžio priemonių pravedimui ir t. t.

Įgyvendinus perspektyvinį 2021–2025 metų Ukmergės rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vystymosi planą, būtų rekonstruoti Taujėnų ir Želvos ugniagesių komandų pastatai, penkios ugniagesių komandos būtų aprūpintos europinius standartus atitinkančiais gaisriniais automobiliais su visa gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams atlikti reikalinga įranga. Ugniagesiai gelbėtojai incidentų metu dirbtų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais. Ugniagesių komandose darbuotojai turėtų geras darbo ir poilsio sąlygos, nuolat galėtų gerinti teorines žinias, tobulinti praktinius darbo įgūdžius, tinkamai prižiūrėti gaisrinę techniką ir įrangą bei vystyti gyventojų švietėjišką veiklą, siekiant tobulinti žmonių gaisrinės saugos kultūrą.

Kad būtų įgyvendintas šis planas, kiekvienais metais reikės skirti po 150 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Valdys pačios įstaigos

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuris nustato, kad steigėjai jiems nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą perduoda savo įsteigtoms valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms patikėjimo teise valdyti pagal patikėjimo sutartį.

Dėl to buvo parengtas sprendimo projektas perduoti viešajai įstaigai Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui jo įstatuose nustatytai veiklai vykdyti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 483 229 Eur, bendra likutinė 2020 m. spalio 31 d. vertė – 261 320 Eur, devyniasdešimt devynerių metų terminui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.

Kitu sprendimu siūlyta perduoti viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei jos įstatuose nustatytai veiklai vykdyti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 5 858 359 Eur, bendra likutinė 2020 m. spalio 31 d. vertė – 4 372 658 Eur, devyniasdešimt devynerių metų terminui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.

Abiem projektams pritarta.

Pakeitė kiti

Savivaldybės tarybos nariui Andriui Kalesnikui, dirbusiam įvairiuose komitetuose ir darbo grupėse, atsisakius mandato, vietoje jo į rajono Švietimo tarybą deleguota Liucija Dzigienė. Ši Tarybos narė dirbs ir Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupėje. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nare bus Aušrinė Stočkutė.

Įsipareigojo skirti daugiau lėšų

Taryba pakeitė 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ įgyvendinimui“ vieną punktą: „Gavus patvirtinimą dėl projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ finansavimo, skirti iš savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projekto įgyvendinimui, padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti projektui įgyvendinti būtinas išlaidas bei užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.“ Ankstesniame nutarime buvo įsipareigojama iš savivaldybės biudžeto skirti 7,5 proc. lėšų.

Pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Vietinių kelių vystymas“, Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė paraišką projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu numatomas žiedinės sankryžos įrengimas Žiedo ir Deltuvos gatvių sankirtoje. Bus rekonstruota sankryžos važiuojamoji dalis įrengiant vidinį žiedą, įrengiamos skiriamosios saugumo salelės, įrengti šaligatviai su perėjomis, lietaus nuotekų tink-lai, kelio ženklai, vertikalus ir horizontalus gatvės ženklinimas.

Projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ bendra vertė – 805 825 Eur, ES parama – 248 131 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 557 693 Eur.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Ukm :
    Koks poilsis po darbu .dirba visi kitus darbus antraeilius.. ar chalturkes )))

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas