Posėdžio dalyviai giedojo Lietuvos himną.

Aktualijos, Naujausi

Pasipriešino trečio direktoriaus pavaduotojo etato kūrimui

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 25 nariai. Svarstyti 27 klausimai.

Prašė perskaičiuoti tarifus

Piliečių tribūnoje pasisakė Dukstynos mikrorajono Veterinarijos gatvės gyventojas Juozas Minauskas. Jis kalbėjo apie tai, kad nors gegužės 3 dieną įsigaliojo nauja, gyventojams palankesnė, aplinkos ministro patvirtinta tarifų už namų techninę priežiūrą skaičiavimo metodika, kol kas UAB „Ukmergės butų ūkis“ tarifų nekeičia. Todėl J. Minauskas kreipėsi į Tarybos narius prašydamas įpareigoti Butų ūkio įmonę skaičiuojant minėtus tarifus vadovautis naująja metodika.

Ukmergiškis taip pat pageidavo, kad šioje įmonėje būtų atliktas auditas.

Paliko frakciją

Meras Rolandas Janickas perskaitė Darbo partijos frakcijos nario Dariaus Varno pareiškimą, kad jis palieka šią frakciją, tačiau ir toliau dirbs valdančiojoje koalicijoje.

Prieš du mėnesius Darbo partijos frakciją paliko Kazys Cesevičius. Apie apsisprendimą pasitraukti iš frakcijos pranešęs viename posėdyje, kitame politikas informavo, kad prisijungia prie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos.

Šiuo metu Darbo partijos frakcijoje yra penki nariai: R. Janickas, Vidmantas Krikštaponis, Arūnas Civilka, Arvydas Pėšina ir Jurgita Vijūnė.

Patenkino direktoriaus prašymą

Tarybos nariai atleido Egidijų Petriką iš Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pareigų nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių).

 Direktoriui bus išmokėtas priklausantis darbo užmokestis ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Meno mokyklos vadovas prašymą atleisti iš šių pareigų pateikė birželio 13 dieną.

Nutraukus darbo sutartį su E. Petriku, teisės aktų nustatyta tvarka bus paskelbtas viešas konkursas Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Mažiau – beveik 100 mokinių

Tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo įrašytas sprendimo projektas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2018–2019 m. m. patikslinimo“. Meras R. Janickas informavo, kad siūloma šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės, kadangi Seimas priėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo bei Švietimo įstatymų pataisas, kuriomis įteisinama nauja pedagogų darbo apmokėjimo sistema bei mokyklų finansavimo tvarka. Tačiau dar nesukurti poįstatyminiai teisės aktai, kuriais reglamentuojami pagrindiniai mokinio ir klasės krepšelio bei etatinio apmokėjimo kriterijai. R. Janickas paaiškino, kad šį klausimą planuojama svarstyti rugsėjo mėnesio Tarybos posėdyje, nes rugpjūčio mėnesį posėdžiai nevyksta.

Anot savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vaidoto Kalino, savivaldybių atstovų susitikime su švietimo ir mokslo ministre paaiškėjo, kad gali būti, jog savivaldybės turės prisidėti prie klasių komplektų išlaikymo.

Baigiant diksutuoti šiuo klausimu R. Janickas užsiminė, kad vis dėlto gali prisieiti rugpjūčio mėnesį kviesti neeilinį Savivaldybės tarybos posėdį šio klausimo svarstymui.

2018–2019 mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose turėtų mokytis 3 522 mokiniai, t. y. 96 moksleiviais mažiau negu šiais mokslo metais: 1–4 klasėse 1 mokiniu mažiau, 5–10 klasėse – 56 mokiniais mažiau, 11–12 klasėse – 39 mokiniais mažiau. Pagal Mokinių registro duomenis, šiuo metu rajono savivaldybėje ugdomi 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Mokytis pirmoje klasėje prašymus pateikė 289 būsimų pirmokų tėvai.

Patvirtino modelius

Savivaldybės taryba kovo 29 d. sprendimu patvirtino 2018-2019 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Praėjusį ketvirtadienį šis sprendimas pakeistas, kadangi Siesikų gimnazijoje ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų padaugėjo nuo 20 iki 25. Pagal higienos normų reikalavimus, ikimokyklinio amžiaus grupės komplektuojamos po 20 vaikų, todėl planuojama Siesikų gimnazijos priešmokyklinukus pirmoje dienos pusėje ugdyti atskiroje grupėje, organizuojant 4 val. priešmokyklinį ugdymo modelį. Po pietų dalis vaikų išvyksta į namus, tad likusių vaikų grupės bus jungiamos.

Didinti etatų skaičiaus nepanoro

Rajono Tarybos nariams buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo“. Jame buvo siūloma beveik visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose padidinti darbuotojų etatų skaičių.

Viename punktų taip pat buvo nurodoma, kad Sporto centre turėtų atsirasti dar vienas direktoriaus pavaduotojo etatas (šiuo metu dirba du direktoriaus pavaduotojai – ugdymui ir ūkio reikalams – aut.) Aiškinamajame rašte nurodoma, kad „Sporto centras dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto ir savivaldybės lėšomis bus įrengtos naujos patalpos „Šilo“ progimnazijos pastate stalo teniso ir šachmatų programų įgyvendinimui. Taip pat bus įrengtas papildomas baseinas mažųjų ukmergiškių plaukimo užsiėmimams organizuoti. Planuojama, kad persikėlus į naujas patalpas, ne tik pagerės materialinės sąlygos, bet ir padidės šių sporto šakų grupių bei ugdytinių skaičius. Todėl bus įkurta papildoma direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė. Šis specialistas turėtų užtikrinti minėtų funkcijų atlikimą, būtų atsakingas už plaukimo, stalo teniso, šachmatų, krepšinio skyrių programų kokybišką įgyvendinimą, sportui gabių vaikų paieškos ir atrankos sistemos įdiegimą.“

Svarstant šį klausimą, opozicinių frakcijų vardu pareiškimą perskaitė Elena Mirinavičienė. Pareiškime buvo išreikšta nuomonė, kad šiuo metu nėra reikalo Sporto centre kurti papildomo direktoriaus pavaduotojo etato. Anot opozicijos, nepateikta svarių argumentų, kad jis reikalingas. Be to, reikėtų palaukti, kol bus sukurti poįstatyminiai aktai dėl etatinio pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos ir paaiškės, kiek reikės lėšų šiai sričiai.

Opozicijai pasiūlius išbraukti punktą dėl etatų skaičiaus didinimo Sporto centre, buvo balsuojama dėl šio pasiūlymo. Pritarus 11 Tarybos narių, 11 pasisakius prieš, o 3 susilaikius, šiam siūlymui nebuvo pritarta.

Tačiau ir pateiktas visas projektas nebuvo patvirtintas. Už jį balsavus dvylikai Tarybos narių, prieš – trims, devyniems susilaikius, vienam nebalsavus, sprendimas nebuvo priimtas.

Numatė būsimus darbus

Rajono Taryba patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planą.

Bendrovės akcijų savininkas – Ukmergės rajono savivaldybė. 2017 m. gruodžio 31 d. UAB „Ukmergės vandenys“ įstatinio kapitalo vertė buvo 6 998 271 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 2 413 197 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė – 2,90 Eur.

Bendra UAB „Ukmergės vandenys“ ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 30 020 981 Eur, balansinė – 17 647 747 Eur. Nebaigta statyba – 1 937 947 Eur. Praėjusių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 35 vandenvietes, 50 gręžinių, 11 vandens bokštų, 34 vandens gerinimo įrenginius, 22 nuotekų tvarkymo sistemas su valymo įrenginiais, dumblo kompostavimo įrenginius, 70 nuotekų siurblinių ir 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Vandentiekio tinklų ilgis 2017 metų gruodžio 31 d. buvo 403,5 km iš jų: 213,3 km Ukmergės mieste ir 190,1 km rajono gyvenvietėse. Nuotekų tinklų ilgis – 294 km, iš jų 203 km mieste ir 91 km rajono gyvenvietėse. Rajono paviršinių nuotekų tinklų ilgis – 78 km.

Patvirtintame plane numatoma naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Jasiuliškio gyvenvietėje, vandens gerinimo įrenginių remonto darbai Šventupės, Samantonių, Veprių gyvenvietėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste, nuotekų šalinimo tinklų statyba Lyduokių, Petronių, Lėno gyvenvietėse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Siesikų, Balelių–Viškonių gyvenvietėse. Taip pat numatoma nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių, Jasiuliškio ir Petronių gyvenvietėse, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Lėno kaime. Bendrovė planuoja perimti iš Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikį turtą (Siesikų, Želvos, Deltuvos, Jasiuliškio gyvenviečių).

Delegavo atstovą

Savivaldybės tarybos nariams buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl delegavimo į regioninę kultūros tarybą“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 m. birželio 19 d. raštą „Kvietimas deleguoti savivaldybių atstovus į Kultūros ministerijos formuojamas regionines kultūros tarybas“, Savivaldybės taryba nusprendė į Vilniaus apskrities regioninę kultūros tarybą deleguoti rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiąjį specialistą Julių Zarecką.

AUTORĖS nuotraukos

V. Kalinas kalbėjo, kad savivaldybei gali tekti prisidėti prie klasių komplektų išlaikymo.

J. Minauskas prašė įpareigoti Būtų ūkio įmonę perskaičiuoti tarifus.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Darmajedas :
  Kada svarstys klausimą dėl darmajėdų etatų mažinimo savivaldybės švietimo skyriuje? Mokinių mažėja, o darmajedai šiame skyriuje dauginasi kaip tarakonai. Ką jie ten veikia?
  • X :
   Kai taryba protinga isrinksim.
 • Anonimas :
  Saunuolis Dariau .Visa Lietuva issivadavo is darbieciu tik Ukmerge dar vargsta. Juk matom kad per keturis metus tik daina galim dainuoti Bridau gilu purvyneli
  • Vytautas :
   "Ot saunuolis", jei ne DP tai vargu ar butu jis papuoles cia. O dabar turbut aisku,kuri partija sekancia kadencija "laikys virsu"
 • X :
  Zmones nesikeicia. Kokie buvo, tokie ir lieka vis badydami makiazu paslepti savo tikra veida. Bet ateina lietus ir nuplauna dirbtines sypsenas nuo ispudruotu veidu. Va tada ir pamatome kas is tikro mus supa. Tam reikia laiko ir yra skausminga. Skauda del to, kad tikejai ir pasitikejai, o gavai arogantiska spjuvi i veida.
 • Vytautas :
  Rinkejai tikejo,pasitikejo,balsavo, o dabar pabego pas kitus. Bet ar jam,jiem rupi? Ziuri savo darzo ir giliai px ,kas ka galvoja.
 • šarka :
  bėga žiurkės iš skęstančio laivo. Per DP pateko į tarybą. Turi dėt mandatą ir užleist vietą žemiau sąraše buvusiam.
Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas