Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Dėl padidėjusio darbo krūvio koreguotas pareiginės algos koeficientas

Nijolė STUNDŽIENĖ

Rajono Savivaldybės taryba nusprendė pakeisti praeitų metų gegužės 21-ąją priimtą sprendimą dėl administracijos direktoriaus Dariaus Varno darbo užmokesčio ir padidino pareiginės algos koeficientą iki 17,5 (baziniais dydžiais). Anksčiau jis siekė 17.

Valstybės tarnybos įstatyme numatyta, kad administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento intervalas – nuo 14,5 iki 17,5.

Administracijos direktoriui D. Varnui nuo šių metų sausio 1 d. iki birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo numatyta 20 proc. priemoka. Tačiau ji gali būti skiriama ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui. Numatytas pusmetis jau baigėsi, bet padidėjęs darbo krūvis, ypač įvedus šalyje ekstremaliąją situaciją ir karantiną, bei nustatytą darbo trukmę viršijančios veiklos išlieka.

Kaip skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, informacijoje apie savivaldybės darbuotojų atlyginimus, administracijos direktoriaus 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis siekė 3 592 Eur neatskaičius mokesčių.

Savivaldybės taryba pripažino netekusiais galios 2019 m. kovo 28 d. sprendimus dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Ukmergės vandenys“, „Ukmergės autobusų parkas“, „Ukmergės butų ūkis“ ir „Ukmergės šiluma“ vadovų mėnesinių algų nustatymo. Nuo šiol, vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašu, sprendimus dėl šių bendrovių direktorių atlyginimų priims rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Patikslino rajono biudžetą

Atsižvelgiant į gautas valstybės biudžeto ir Valstybės investicijų programos lėšas, padidintos Savivaldybės biudžeto pajamos bei asignavimai programų vykdymui.

Savivaldybės tarybos kovo 26 d. sprendimu „Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui“ buvo pritarta projekto „Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ vykdymui. Šių metų rajono biudžete tam numatyta 100 tūkst. Eur iš AB Šiaulių bankas paimtos paskolos. Praėjusią savaitę posėdžiavę rajono Tarybos nariai nusprendė projektui skirti 216,4 tūkst. Eur skolintų lėšų.

Iš rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Ugdymo įstaigų aprūpinimo ugdymo priemonėmis, įranga ir įstaigų remonto programos nuspręsta skirti 2,9 tūks. Eur Senamiesčio progimnazijai traktoriukui-žoliapjovei pirkti, nes įstaigai priklausančiame Laičių skyriuje prižiūrima teritorija siekia 2,1 ha, dažnai tenka pjauti žolę. Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus žaidimų aikštelės teritorijos aptvėrimui skirta 5 tūkst. Eur. Dar 15,2 tūkst. Eur atiteko Vidiškių pagrindinei mokyklai, kuri įsirengė pastato apsaugos sistemas (gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo ir apsaugos signalizavimo). Darbų kaina – 24,9 tūkst. Eur. Dalį lėšų įstaiga sutaupys atsisakydama sargų pareigybių, taip pat Tarybos nariai leido Vidiškių pagrindinei mokyklai panaudoti 9,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

Iš Valstybės investicijų programos 38 386 Eur skirti vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimui savivaldybės egzaminų centruose-grupėse.

Iš rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Kultūros įstaigų aprūpinimo inventoriumi, įstaigų remonto ir kultūros projektų kofinansavimo programos lėšų 500 eurų numatyti Ukmergės kraštotyros muziejui prisidėjimui prie projekto „Dalmatikos ir arnoto restauravimas“. Lietuvos kultūros taryba šio projekto finansavimui skyrė 5 tūkst. eurų. Savivaldybės tarybos nariams pritarus, Vlado Šlaito viešoji biblioteka sulauks 450 eurų prisidėjimui prie projektų „Haiku poezijos festivalis“ ir „Savaitė Ukmergės Štetle“ kofinansavimui. Lietuvos kultūros taryba tam skyrė 4 500 eurų.

Patvirtino atnaujintus nuostatus

Praėjusią savaitę vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti atnaujinti Kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatai. Šios programos paskirtis – remti nevyriausybinių organizacijų atstovaujamų Ukmergės menininkų bei kūrybingų žmonių kūrybinių idėjų realizavimo projektus. Lėšos projektams finansuoti kiekvienais metais yra numatomos rajono savivaldybės biudžete.

Atnaujinti nuostatai parengti pagal naujausius raštvedybos taisyklių reikalavimus, numatytos komunikacinių technologijų panaudojimo galimybės, konkretizuoti programai pristatomų projektų pateikimo, svarstymo ir finansavimo būdai bei formos. Nuo šiol Kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo tarybos sudėtį tvirtins administracijos direktorius, nes personalijų svarstymas Savivaldybės taryboje yra perteklinis.

Programos nuostatuose skelbiama, jog pateiktas projektų paraiškas nagrinėja komisija, kurią sudaro 9 nariai: kultūros sritį kuruojančio rajono Savivaldybės tarybos komiteto deleguotas atstovas, du Meno mokyklos (po vieną iš kiekvieno skyriaus), du rajono savivaldybės administracijos deleguoti atstovai, rajono savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas ir jos deleguotas atstovas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio atstovas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atestuotas architektas. Pirmininką ir jo pavaduotoją komisija išsirenka iš savo narių. Tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per pusę metų.

Kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos lėšos skiriamos: architektūros, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro, mėgėjų meno ir kitiems kūrybiniams projektams, prisidedantiems prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo Ukmergės rajone.

Tarybos sudėtį tvirtins administracijos direktorius

Rajono Tarybos nariai taip pat pritarė parengtiems atnaujintiems Etninės kultūros globos tarybos nuostatams. Juose aiškiau išdėstytos šios tarybos galimybės nustatant inicijuojamų programų ir projektų kryptis bei prioritetus, teisę teikti savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl programų ir projektų finansavimo. Nuo šiol ir Etninės kultūros globos tarybos sudėtį tvirtins administracijos direktorius. Nuostatai parengti pagal naujausius raštvedybos taisyklių reikalavimus, juose tiksliau ir paprasčiau nusakoma tarybos darbo tvarka, nurodomas dokumentaciją tvarkantis savivaldybės administracijos padalinys.

Ukmergės rajono etninės kultūros globos taryba yra Savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos visuomeninis patarėjas ir ekspertas rajono etninės kultūros politikos ir globos klausimais. Ši taryba turi teisę teikti pasiūlymus rajono savivaldybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims dėl etninės kultūros globos, saugojimo, tyrimo, etninės kultūros gyvųjų tradicijų palaikymo, sklaidos; svarstyti įvairias su etninės kultūros globa susijusias programas ir projektus, vertinti juos bei teikti savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl jų rėmimo ir finansavimo. Taip pat taryba gali siūlyti rajono Savivaldybės tarybai premijuoti ir kitaip skatinti asmenis už nuopelnus ir pastangas puoselėjant etninę kultūrą rajone; kviestis specialistus arba ekspertus ir sudaryti laikinas ekspertų grupes etninės kultūros problemoms nagrinėti ir etninės kultūros globos ir puoselėjimo sprendimams teikti.

Taryba susideda iš 15 narių: po vieną narį deleguoja rajono Savivaldybės taryba, Kraštotyros muziejus ir Ukmergės tautodailininkų draugija, po du – Kultūros centras ir Vlado Šlaito viešoji biblioteka, penkis narius (iš jų keturis švietimo darbuotojus) savivaldybės administracija, tris – Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga. Eiliniai tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

Sutvarkys dar vieną Užugirio dvaro objektą

Savivaldybės tarybos nariai pritarė, kad Kraštotyros muziejui būtų perduotas rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – pastatas-garažas, esantis Taujėnų seniūnijos Užulėnio kaime, kurio bendras plotas – 84,09 kv. m, įsigijimo savikaina – 1 496,18 Eur, likutinė vertė – 0 Eur. Muziejus patikėjimo teise valdydamas objektą sutvarkys dar vieną Užugirio dvaro komplekse esantį kultūros paveldo objektą.

Rajono Savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu įgaliojo Kraštotyros muziejų teikti paraišką projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymo turizmo reikmėms (II etapas)“ finansavimui gauti iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2018 m. kovą. Šio projekto, kurio vertė – 203 071,63 Eur, lėšomis sutvarkytas Užugirio dvaro sodybos pirties pastatas. Atsiradus galimybei kreiptis dėl papildomo finansavimo – 65 391,51 Eur, pavyktų renovuoti Užugirio dvaro komplekse esantį garažą.

Pagal finansavimo sąlygų aprašą, daiktinės pareiškėjo teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Dėl šios priežasties ir buvo prašoma Kraštotyros muziejui perduoti priemonės lėšomis tvarkytiną kultūros paveldo objektą.

Palikite komentarą apie straipsnį