Rečioniškių veiklą turėtų koordinuoti vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“.

Aktualijos, Naujausi

Miesto vaikų lopšelis-darželis rūpinsis ir kaimo bendruomenės veiklos organizavimu?

Genovaitė KAZIELIENĖ

Savivaldybė paskelbė apie numatomas vykdyti penkias švietimo įstaigų reorganizacijas. Rajono savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė, po svarstymų dėl švietimo įstaigų perspektyvos, ugdymo prieinamumo, finansinių galimybių, pasiūlė vykdyti šiuos švietimo įstaigų struktūrų pertvarkymus: reorganizuoti Balelių universalų daugiafunkcį centrą (UDC) prijungiant jį prie Taujėnų gimnazijos, Rečionių universalų daugiafunkcį centrą prijungiant prie vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“, vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“ prijungiant prie Pašilės progimnazijos, Pabaisko pagrindinę mokyklą prijungiant prie Užupio pagrindinės mokyklos. Taip pat numatoma Veprių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarka – pagrindinės mokyklos tipą pakeisti į mokyklos-daugiafunkcio centro.

Kaip teigia pertvarkų iniciatoriai, tokių reorganizacijų tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti. Skaičiuojama, kad dėl minėtų reorganizacijų iš viso per metus būtų sutaupoma daugiau kaip 100 tūkstančių eurų.

 

Balelių UDC – pirmasis Lietuvoje

Balelių UDC buvusios mokyklos patalpose įsteigtas 2009 m. rugsėjo 1 d. – tai buvo pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga, priklausanti savivaldybei. Tokių centrų steigimo vajus prasidėjo 2007 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva. Šios įstaigos kurtos su intencija, kad ES struktūrinių fondų lėšomis būtų transformuotos apleistos mokyklos, kultūros namai, vaikų poilsio stovyklos ir kiti panašūs objektai. Tuomet deklaruota, kad UCD paskirtis – tenkinti vietos bendruomenių edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, skatinti socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį bei tobulinti žmogiškuosius išteklius.

Šiuo metu abiejų mūsų rajono centrų pagrindinė veiklos kryptis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Dabar Baleliuose ugdoma 10 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. 23 lanko du neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) būrelius. Centre teikiamos socialinės paslaugos (skalbimo, kopijavimo, patalpų nuomos, veikia maisto bankas), yra biblioteka, sveikatos punktas, vyksta vietos bendruomenės sportinė, kultūrinė veikla, įgyvendinami projektai, yra du meno saviveiklos kolektyvai.

Pagal pertvarkos planus, centras turėtų tapti Taujėnų gimnazijos padaliniu.

Rečionių UDC įsteigtas 2010 metais.

Dabar centre ugdomi 4 ikimokyklinio amžiaus ir 3 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 11 vaikų lanko NVŠ būrelį. Taip pat veikia biblioteka, vyksta vietos bendruomenės kultūrinė, sportinė veikla, įgyvendinami projektai, yra vienas meno saviveiklos kolektyvas, organizuojamos stovyklos (yra 30 nakvynės vietų, valgykla).

Jungdami įstaigas siekia sutaupyti

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė rajono mero pavaduotoja, Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės pirmininkė Agnė Balčiūnienė, daugiafunkciai centrai – ikimokyklinio ugdymo biudžetinės įstaigos, kurių išlaikymui reikia skirti nemažai lėšų. Kadangi vaikų mažėja, buvo svarstomos galimybės juos jungti su kitomis tokio pobūdžio įstaigomis. Rečionių UDC nutarta prijungti prie „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio.

Anot vicemerės, dėl to buvo susitikta su vietos bendruomene, susirinkime dalyvavo ir „Nykštuko“ direktorė. „Niekas neprieštaravo dėl tokio sujungimo“, – teigė mero pavaduotoja.

A. Balčiūnienė tikino, kad daugiafunkcių centrų veikla išliks, kadangi jų darbuotojai ir toliau dirbs. Turėtų būti atsisakyta tik dalies administracijos.

Nors ne viskas aišku, sujungimas gali būti naudingas

Pasiteiravus vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vadovės Ritos Motiejūnienės, ar nebus sunku vykdyti praplėstas funkcijas, ji prisipažino, kad tai yra naujovė, tad neaiškumų kyla. Tačiau ji mananti, jog sujungus abi įstaigas centro veikla nenutrūks, nes yra stipri Rečionių bendruomenė ir jos pirmininkė, geras įdirbis, vyksta daug renginių. Anot direktorės, centre kultūrinę veiklą organizuoja specialistas, kuris ir toliau tuo rūpinsis.

Tokiame abiejų įstaigų sujungime direktorė mato ir privalumų. Anot vadovės, bus galima praplėsti bendruomenės veiklą, taip pat sustiprinti ikimokyklinį ugdymą. „Nykštukas“ turi sportines tradicijas, vykdo ekologinį maitinimą, tai bus galima pritaikyti ir Rečionyse.

Nors dar nėra visiškai apibrėžtas tolesnis veiklos modelis, anot R. Motiejūnienės, kadangi Rečionių UDC darbuotojai turi po kelias pareigybes ne visu etatu, tai jų atleisti nereikės, bus atsisakyta tik direktorės etato.

Baiminasi, kad veikla gali apmirti

„Gimtosios žemės“ kalbintos Balelių ir Rečionių universalių daugiafunkcių centrų direktorės Ramutė Liubomirskienė ir Gražina Buteikienė teigė, kad jos supranta vykdomą optimizavimo, t. y. taupymo politiką. Vadovės tik nuogąstavo, kad veikla neapmirtų, nes šios įstaigos – tai kaimo centrai, kur žmonės gali ateiti praleisti laiko, rasti mėgstamų užsiėmimų, dalyvauti kultūriniuose renginiuose.

Vepriuose bus įkurtas naujasUDC

Pagal Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės siūlymą, turėtų būti vykdoma ir Veprių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarka – pagrindinės mokyklos tipas pakeistas į mokyklos-daugiafunkcio centro (papildoma veikla – stovyklų organizavimas). Numatoma stovyklų organizavimo veiklą iš Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos perkelti į Veprių mokyklą-daugiafunkcį centrą. Taip, darbo grupės manymu, bus racionaliai panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos.

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba įgyvendina vaikų vasaros užimtumo programas, vykdo neformalųjį švietimą, edukacines programas, teikia stovyklavietės ir stovyklos patalpų nuomos paslaugas.

Veprių stovykloje yra 150 vietų valgykla, 70 vietų konferencijų salė, užimtumo-žaidimų kambarys, kompiuterių klasė, miegamasis korpusas 70 asmenų. Sudaryta galimybė stovyklauti palapinėse. Stovyklavietė pritaikyta ir neįgaliesiems.

Veprių pagrindinėje mokykloje mokosi 69 mokiniai: 27 – pradinėse, 42 – 5-8 klasėse. Mokyklos struktūroje yra Sližių ir Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriai, kuriuose ugdomas 31 vaikas (iš jų 10 – priešmokyklinio amžiaus). Mokykla turi 19 vietų mokyklinį autobusą, kuriuo per dieną pavežami 33 mokiniai.

Šios pertvarkos privalumai – bus viena įstaiga teritorijoje (seniūnijoje), stovyklautojams būtų sudaryta galimybė naudotis mokyklos sporto sale, aikštynu, kompiuterių klase, biblioteka. Numatoma ateityje plėsti gyvenamąsias stovyklos patalpas.

Po pertvarkos Veprių pagrindinė mokykla išlaikytų juridinio asmens statusą. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba vykdytų tiesioginę savo veiklą, t. y., teiktų pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, tėvams.

Vaikų lopšelis-darželis įsilies į mokyklą

Taupant lėšas, planuojama vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“ prijungti prie Pašilės progimnazijos. „Šilelyje“ ugdomi 83 vaikai, iš kurių 68 – ikimokyklinio, 15 – priešmokyklinio ugdymo. Įstaigoje veikia 2 savaitinės grupės, jose – 22 vaikai. Įstaiga vykdo projektus „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus elgesio reguliavimui“.

Pertvarkos iniciatoriai teigia, jog visos veiklos po reorganizacijos būtų tęsiamos. Sujungimo nauda – viena įstaiga teritorijoje, glaudesnis bendradarbiavimas, daugiau vaikų tęstų ugdymąsi Pašilės progimnazijoje.

Neteks savarankiškumo

Dar viena siūloma naujovė – Pabaisko pagrindinės mokyklos prijungimas prie Užupio pagrindinės mokyklos.

Pabaisko pagrindinė mokykla vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą. Mokyklos struktūroje yra ikimokyklinio ugdymo grupė (Antakalnio 3 k.), kurioje ugdomi 6 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio amžiaus vaikas.

Įstaigoje mokosi 60 mokinių: 22 pradinio ir 38 pagrindinio ugdymo klasėse. 2020-2021 mokslo metais planuojama ugdyti 55 mokinius: 19 pradinio ir 36 pagrindinio ugdymo klasėse.

Mokykloje dirba 22 pedagogai ir 12 nepedagoginių darbuotojų. Yra patvirtinti keturi geltonojo autobuso maršrutai. Juo pavežami 44 moksleiviai.

Mokykloje veikia dienos centras, vykdomas projektas „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas“.

Buvo atlikta pastato renovacija, atsiėjusi 416 695 eurus.

Sujungus mokyklas tikimasi per metus sutaupyti apie 25 000 Eur valdymo ir administravimo lėšų.

Įsigaliotų nuo rugsėjo 1 dienos

Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės pirmininkė A. Balčiūnienė paaiškino, kad prieš pateikiant šiuos pasūlymus darbo grupėje vyko nemažai diskusijų, buvo atsižvelgiama į įvairius veiksnius, sprendimų įtaką tolimesnei veiklai. Tarp variantų dėl daugiafunkcių centrų veiklos yra ir pasiūlymas sujungti abi įstaigas. „Dėl visų numatomų reorganizacijų dar bus tariamasi su bendruomenėmis, po to projektas bus pateiktas svarstyti Savivaldybės tarybai. Jei siūlomoms nuostatoms bus pritarta, švietimo įstaigų struktūrų pertvarkymai ir reorganizacijos būtų vykdomos nuo rugsėjo 1 dienos“, – kalbėjo A. Balčiūnienė.

Planuojama, kad Balelių UDC būtų pavaldus Taujėnų gimnazijai.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Kritikas :
    Trumparegiai populistai politikai. Kuo greičiau uždaryti tas merdinčias mokyklas ir plėsti miesto mokyklas. Stiprinti, kelti mokytojams atlyginimus. Tai yra kelias. Ne dėti kompresus ant lavono, bet padaryti stiprų rajono švietimą. Gali likti daugių daugiausia Siesikų ir Taujėnų gimnazijos. Viską kitą uždaryti. Galų gale laimės visi. Tikrai geriau tuos kelis vaikus pavežti, negu marinuoti juos tose vos gyvose mokyklose. Jeigu tėvai piktinsis, tai yra jų pasirinkimas gyventi tuose kaimuose. Niekas Jūsų nevertė, o dabar turit prisitaikyt.

Bėgo ir ikimokyklinukai

2020/02/24

Komentarų (0)

„Aš labai myliu Lietuvą“

2020/02/24

Komentarų (0)