Valų ugniagesių komandai ruošiamasi pritaikyti dalį bendruomenės pastato patalpų.

Aktualijos, Naujausi

Per dvejus metus statybos darbai pabrango 50 tūkstančių eurų

Genovaitė KAZIELIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 25 nariai. Buvo svarstomi 29 klausimai.

 

Pažėrė kritikos

Prieš prasidedant posėdžiui, Piliečių tribūnoje dėl kultūros raidos perspektyvų Ukmergėje kalbėjo kompozitorius, atlikėjas, perkusininkas Saulius Auglys. Jis sakė, kad gimė ir užaugo Ukmergėje, todėl jam šis miestas labai svarbus. S. Auglys teigė, kad „išrovus“ jį iš Tarptautinio perkusijų festivalio, renginys priblėso. Kraštietis taip pat pažėrė kritikos dėl kultūros renginių organizavimo, išreiškė dvejonių, ar Kultūros ir turizmo skyriui gali vadovauti kultūrinio išsilavinimo neturintis žmogus. Anot pasisakiusiojo, dirbama taip, kad „būtų uždėta varnelė‘.

Jis taip pat išreiškė nuomonę, kad mieste reikėtų pastatyti paminklą Vytautui Kernagiui, o Antano Smetonos gatvė turėtų būti centre, o ne Ukmergės pakraštyje.

Šventosios pakrantė bus tvarkoma

Praėjusiame Tarybos posėdyje, vykusiame rugsėjo mėnesį, Piliečių tribūnoje pasisakęs ukmergiškis Julius Kazėnas teigė, kad savanoriai miestelėnai sutvarkė paupį, miesto hipodromą, tačiau tvarkant pastarąjį objektą nesulaukė nė vieno savivaldybės darbuotojo. J. Kazėnas vadovams taip pat priekaištavo, kad „per mėnesį komunikuoti skiriamos tik penkios minutės.“

Rajono meras Rolandas Janickas informavo, kad savivaldybė rengia Šventosios pakrantės nuo Vilniaus gatvės tilto iki Gėlių gatvės sutvarkymo techninį projektą. Numatoma tvarkyti pakrantės želdynus, įrengti pėsčiųjų-dviračių taką, jo apšvietimą, mažąją architektūrą. Kraštovaizdžio tvarkymo veikloms skirta 125 271,13 Eur, pėsčiųjų-dviračių takui ir jo apšvietimui, poilsio zonoms įrengti – 313 685 Eur. Finansavimas gautas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

R. Janickas taip pat sakė, kad Piliečių tribūna nėra pagrindinė ar vienintelė bendravimo su gyventojais forma: „Rūpimais klausimais į savivaldybės vadovus ir į Tarybos narius visuomet galima kreiptis asmeniškai, dalyvauti komitetų, komisijų posėdžiuose, susitikimuose su bendruomene, seniūnijose, seniūnaitijose organizuojamuose susitikimuose, viešuose svarstymuose, kur vyksta platesnės diskusijos aktualiais klausimais.“

Pasirašys bendradarbiavimo sutartį

Rugsėjo mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas pateikė informaciją apie planuojamą bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl projekto „Ukmergės miesto gatvių ir sankryžų rekonstravimas ir remontas bei pietvakarinio aplinkkelio statyba“.

Šiame posėdyje sutartis buvo pateikta tvirtinti Tarybos nariams, jie sutarčiai pritarė.

Dalyvaus pilotiniame projekte

Lygių galimybių plėtros centras pakvietė Ukmergės rajono savivaldybę dalyvauti pilotiniame projekte „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“. Jo tikslas – sukurti tarpinstitucinio bendradarbiavimo algoritmą, pritaikytą konkrečios savivaldybės kontekstui, smurto artimoje aplinkoje klausimais.

Taryba pritarė Ukmergės rajono savivaldybės ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bend-radarbiavimo sutarčiai.

Įgyvendinant projektą bus sukurtas tarpinstitucinio atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas, adaptuotas savivaldybės galimybėms ir poreikiams.

Perdavė Kraštotyros muziejui

Savivaldybės taryba nutarė perimti rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį likviduojamos viešosios įstaigos Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį ir ilgalaikį turtą ir jį perduoti Ukmergės kraštotyros muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Perduodamo turto likutinė vertė – 580 564 Eur.

Taip pat patvirtinti Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatai, šiai įstaigai pavesta vykdyti likviduojamos viešosios įstaigos Turizmo ir verslo informacijos centro turizmo informacijos ir komunikacijos funkcijas. Tai – Ukmergės rajono turizmo įvaizdžio kūrimas, krašto žinomumo didinimas, atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtra. Kraštotyros muziejus įpareigotas rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Ukmergės rajono savivaldybės vietoves ir objektus, taip pat skleisti informaciją apie Ukmergės rajoną.

Įgyvendins socialinius projektus

Savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvaus vykdant du projektus pagal Ukmergės rajono vietos veiklos grupės strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ I prioriteto „Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

Rajono Taryba pritarė viešosios įstaigos „Užimtumo namai“ projekto „VšĮ „Užimtumo namai“ socialinio verslo plėtra“ įgyvendinimui. Numatoma bendra projekto vertė – 44 578 Eur.

Projekto vykdymui pagal LEADER priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ bus skirta 35 tūkstančiai eurų, savivaldybės administracija prisidės 9 578 Eur.

Įgyvendinant projektą planuojama įsigyti tris naujus modulinius konteinerius, kurie bus pastatyti Siesikų seniūnijoje, Tulpiakiemyje, prie jau veikiančių Užimtumo namų, kuriuose dirba vietos žmonės. Konteineriuose bus įrengtas šildymas, sanitariniai mazgai moterims ir vyrams, valgykla bei papildomos patalpos darbams atlikti. Taip pat didėjant užsakymų atsirado būtinybė įsigyti konteinerius, kuriuose būtų galima sandėliuoti jau pagamintą produkciją.

Įgyvendinus projektą bus sukurta viena darbo vieta, o pagal verslo liudijimus planuojama papildomai priimti dirbti 8–10 asmenų iš socialiai pažeidžiamų grupių. Šiuo metu VšĮ „Užimtumo namai“ yra vienintelė organizacija, vykdanti socialinį verslą, paremtą socialinės verslo koncepcijos, o ne socialinių įmonių įstatymu.

Tarybos nariai patvirtino ir projektą „Skautų slėnio socialinio verslo plėtra“. Numatoma bendra projekto vertė – 144 668 Eur. Jo įgyvendinimui pagal priemonę LEADER „NVO so-cialinio verslo kūrimas ir plėtra“ bus skirta 114 577 Eur, savivaldybės administracijos prisidėjimas – 24 061 Eur.

Vykdant projektą VšĮ „Skautų slėnis“ planuoja pastatyti šešis vasarnamius ir dušinę/WC pastatą, stovyklavietėje įrengti vandentiekį ir nuotekas, įsigyti laisvalaikio organizavimo įrangos.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos dvi darbo vietos, plečiama infrastruktūra, teikiamos neformalaus ugdymo paslaugos vaikams ir jaunimui, šeimoms, neįgaliesiems. Bus didinamos galimybės ir sudaromos palankios sąlygos socialiai pažeidžiamoms grupėms dalyvauti neformalioje veikloje.

Nustatė etatų skaičių

Taryba nustatė Vlado Šlaito viešosios bibliotekos maksimalų pareigybių skaičių nuo 2020 m. sausio 1 d. – 58,5. Šiuo metu yra 61,5 etato.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad pasibaigus Vlado Šlaito viešosios bibliotekos pastato renovacijai, nuo 2020 m. sausio 1 dienos pradėjus veikti pastato apsaugos, priešgaisrinės saugos signalizacijai, įstaigoje bus atsisakyta trijų sargų pareigybių.

Tarybos sprendimu nustatytas Kultūros centro etatų skaičius – 74,25, vietoj dabar esančių 75,25 etato. Jų skaičius sumažės dėl to, kad planuojama naikinti Užugirio ir Petronių skyrius.

Kraštotyros muziejaus etatų skaičius nuo dabar esančių 26,25 bus padidintas iki 31,50.

Papildomos 4,25 pareigybės atsirado prie muziejaus prijungus viešąją įstaigą Turizmo ir verslo informacijos centrą, kuri iki prijungimo turėjo 5,75 etato. Dar vieno – darbininko – etato poreikis atsirado ženkliai padidėjus muziejaus pastatų patalpų plotui, kai šiai įstaigai buvo priskirti Siesikų dvaras ir Tolerancijos cent-ras.

Daugiau lėšų – ekskrementų surinkimo dėžėms įsigyti

Savivaldybės taryba vasario 21 dieną sprendimu ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2019 m. sąmatos patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo sąmatą.

Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių statybai buvo numatyta skirti 3 000 Eur, bešeimininkių naudotų padangų laikino saugojimo aikštelės statybos ir jos įrengimui reikalingos dokumentacijos parengimui – 10 000 Eur, užterštų teritorijų sutvarkymo darbams – 30 000 Eur, netinkamų naudoti padangų atliekų surinkimo, transportavimo darbams – 20 000 Eur.

Tarybos nariams šiame posėdyje buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriuo siūloma sąmatą papildyti dviem punktais – 4 000 Eur skirti ekskrementų surinkimo dėžių įsigijimui, tokia pat suma sumažinant lėšas užterštų teritorijų sutvarkymo darbams – tam skirti 26 000 Eur.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad daugiau ekskrementų dėžių prireikė, kadangi 5 buvo sunaikintos. Penkios papildomos dėžės bus įrengtos Pivonijos, trys – Pramonės ir keturios – Dukstynos mikrorajonuose. Trys dėžės bus paliktos atsargai.

Tarybos nariai sprendimo projektui pritarė.

Dėkojo už paramą

Posėdyje dalyvavo jaunimo muzikos klubo „Rockmergė“ prezidentas, festivalio „Rockmergė 2019“ organizatorius Kasparas Ramonas ir projekto administratorė Justina Lobė. Jie pasidžiaugė, kad festivalis sugrįžo po 24 metų pertraukos, jame dalyvavo beveik 1 400 klausytojų. Svečiai parodė trumpą filmuką apie šį renginį, dėkojo rajono vadovams už paramą jį organizuojant ir išreiškė viltį, kad ir toliau sulauks pagalbos. Festivalio organizatoriai žadėjo, kad sieks, jog toks renginys plėstųsi, taptų tradiciniu.

K. Ramonas ir J. Lobė (viduryje) atvyko į Tarybos posėdį padėkoti už paramą organizuojant festivalį.

Pristatė daugiabučių renovacijos projektus

Informaciją apie daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektus pateikė savivaldybės administracijos direktorius D. Varnas.

Jis informavo, kad šiuo metu jau modernizuoti, vyksta renovacija ar ruošiami projektai modernizacijai 109 namams. Tai šiek tiek mažiau, kaip pusė visų esančių daugiabučių. Direktorius teigė, kad vykdant renovaciją mieste kyla daug nesklandumų, nesusipratimų, tačiau „viskas sprendžiama ir viskas išspręsta.“

D. Varnas vardijo namus, kurie jau modernizuoti, taip pat datas, kuomet numatoma baigti kitų daugiabučių renovacijos darbus.

Administracijos direktorius teigė, kad planuojama pradėti ir kvartalinę renovaciją – vadinamajame Kauno ir Deltuvos gatvių trikampyje. Anot pranešėjo, čia renovuoti beveik visi namai, tad kvartalinė renovacija būtų pilotinis projektas – pavyzdys kitiems gyventojams, kaip galima sutvarkyti ir aplinką.

Ataskaitą pateikė auditorė

Ataskaitą apie UAB „Ukmergės butų ūkis“ veiklą už 2015-2019 m. pirmąjį pusmetį pateikė bendrovės „Moore Mackonis“ auditorė, vadovaujančioji partnerė Danguolė Pranckėnienė.

Ji sakė, kad įmonė turi 100 tūkstančių eurų „blogų“ skolų, kurios fiksuojamos jau kelerius metus ir praktiškai neįmanoma tų pinigų išieškoti, tačiau buhalteriniuose dokumentuose tai neatsispindi.

D. Pranckėnienė pažymėjo, kad Butų ūkio įmonė per mažai bendrauja su pagrindiniu akcininku – savivaldybe.

Anot pranešėjos, silpna bendrovės komunikacija, tačiau situaciją turėtų pagerinti neseniai pradėjęs veikti centralizuotas skambučių centras.

Auditorės nuomone, reikėtų patobulinti vidaus tvarkas, gerinti darbuotojų motyvavimo sistemą, atlikti kitus darbus.

D. Pranckėnienė siūlė, kad darbuotojai pasirašytų deklaraciją, ar pirkimuose dalyvauja jų giminaičiai, tai užtikrintų skaidrumą.

Auditorė taip pat užfiksavo, kad reikėtų mažinti tiekėjų skaičių, nes perkant didesnius kiekius prekių pas kelis tiekėjus būtų galima jas įsigyti pigiau ir taip sutaupyti.

Kadangi po pranešimo Tarybos nariams kilo daug klausimų, meras pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri „išdiskutuotų“ įmonės veiklą ir pateiktų savo išvadas.

D. Pranckėnienė atliko UAB „Ukmergės butų ūkis“ beveik ketverių metų veiklos auditą.

Pritrūko lėšų

Posėdžio pabaigoje Tarybos nariai buvo supažindinti su situacija dėl Valų ugniagesių komandos patalpų pritaikymo. 2017 metais buvo paruoštas projektas, pagal kurį patalpų ugniagesių komandai pritaikymas būtų atsiėjęs 60 tūkstančių eurų: 48 tūkstančius eurų planuota gauti pagal Vietos veiklos grupės (VVG) programas, 12 tūkstančių eurų prisidėtų savivaldybė. Praėjo dveji metai, kol atsirado galimybė pasirašyti sutartį su VVG, per tą laikotarpį viskas pabrango. Statybos darbams dar reikėtų 30 tūkstančių eurų, aplinkos sutvarkymui – 20 tūkstančių Eur.

Meras ir savivaldybės administracijos direktorius Tarybos narių prašė apsispręsti, ar leisti skirti iš biudžeto trūkstamus pinigus ir toliau vykdyti projektą, ar skelbti naujus pirkimus. Jų nuomone, kadangi atlikta nemažai darbų, be to, viskas brangsta, reikėtų skirti visą sumą.

Po diskusijų nutarta leisti administracijai planuoti 50 tūkstančių eurų ateinantiems metams Valų ugniagesių komandos patalpų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams.

AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Įdomu :
  Kodėl meras neleido uždavinėti klausimų? Ypač, kai buvo užduodami klausimai dėl neteisėtų premijų?
 • manau :
  kad labai "skurdus" auditorės pasakojimas apie Ukmergės butų ūkio veiklą, detaliau, konkrečiau nieko nepristatė, lyg būtu uždengta paslapties skraiste, net buvusio direktoriaus pavardes nerado savo užrašuose. Gaila, skolos ir pirkimai nesant akcininku pritarimui bus dar viena paslaptis.
 • Ukmergiete :
  Pala, o baudziamoji atsakonybe uz buhalteriniu dokumentu klastojima? Apgaulingos apskaitos vedima? Zala valstybei, zmonem? Lesu grobstymas?
 • Ukmergiete :
  O auditore pasisake kas atsakingas uz skolas, ju slepima? O ka dare savivaldybes kontroliere? Kokios sav.kontrolieres audito isvados? Pasidalino su mikeliene, taryba ir ramu!!! Malacius adm.direktorius. Visas savivaldybes imones butina patikrint!!!!