Asociatyvi nuotrauka.

Sveikata

Dėl kvapų valdymo gyvenamojoje aplinkoje

Meilutė ŠALČIŪNIENĖ

NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vyriausioji specialistė

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose.

Kvapai gali susidaryti fizinių, cheminių, biologinių ir mikrobiologinių procesų metu: pramonės bei energetikos veikloje (maisto pramonės, chemijos pramonės, kuro gamybos ir. kt.), komunaliniuose įrenginiuose (nuotekų valyklos, sąvartynai), žemės ūkyje (gyvulininkystė, žemdirbystė), kitoje ūkinėje komercinėje veikloje (kavinės, cheminės valyklos, žuvies parduotuvės ir kt.).

Kvapų kontrolė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“. Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės nustato kvapų kontrolės atlikimo pagrindus ir tvarką.

Kvapų kontrolė vykdoma tais atvejais, kai gaunamas asmens prašymas ar skundas dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų gyvenamosios aplinkos ore. Skundą teikiantis asmuo turi nurodyti, iš kur, kuriuo metu ir kaip dažnai sklinda jį trikdantys kvapai: t. y. nurodyti kvapo pobūdį, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

Ji vykdoma keliais etapais. Pirmiausia sudaroma kvapų kontrolės komisija, kuri atlieka galimo kvapo vietoje patikrinimą. Toliau įvertinama, ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra pažeidimų. Jeigu komisija įmonės veikloje nustato pažeidimus, vadovai įpareigojami juos šalinti. Jei procesai įmonėje vyksta tvarkingai, tuomet atliekamas III-asis kvapų kontrolės etapas – cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas. Nustačius pažeidimų II-ame ar III-ame kvapo kontrolės etapuose, tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai. IV etape atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas, jei neįmanoma identifikuoti ir nustatyti cheminių medžiagų (teršalų), galinčių skleisti kvapą, arba nenustačius ribinių užterštumo verčių pažeidimų. Kvapo koncentracija ore matuojama europiniais kvapo vienetais.

Komisija, gavusi kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore matavimo ar skaičiavimo modeliavimo būdu rezultatus, priima atitinkamą sprendimą: skundą laikyti nepagrįstu, jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršija 8 europinių kvapo vienetų (8 OUE/m³); skundą laikyti pagrįstu, jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore viršija 8 europinius kvapo vienetus (8 OUE/m³).

Skundo NVSC nenagrinėja, kai skundžiamasi ne dėl ūkinės veiklos skleidžiamų kvapų, pvz., iš kaimynų buto, kiemo, lauko tualeto sklindančio kvapo. Skundas atmetamas ir tada, jei nustatoma, kad vykdant veiklą buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.

Palikite komentarą apie straipsnį