Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Pristatytas šių metų biudžeto projektas

Giedrė ŠATAITĖ

Praėjusią savaitę savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas rajono Tarybai pristatė 2019 metų rajono biudžeto projektą.

Planuojamos pajamos ir išlaidos

Numatoma Savivaldybės tarybai teikti tvirtinti 34 mln. 352 tūkst. Eur pajamų ir 34 mln. 318 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms bei turtui įsigyti. Taip pat biudžete numatyta 2,5 mln. Eur nepanaudotos 2018 m. savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstymas. Didžioji šių lėšų dalis yra skiriama tikslinės paskirties programų bei projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, finansavimui. Likusi dalis – beveik 600 tūkst. Eur, bus naudojama trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2018 m. gruodžio 31 d. padengti ir kitoms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti. Investicinių projektų vykdymui planuojama panaudoti 1,4 mln. Eur skolintų lėšų. Susumavus planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas ir kitus finansavimo šaltinius, savivaldybės biudžeto išlaidoms 2019 m. planuojama skirti 38,3 mln. Eur.

Daugiau lėšų – padidintoms algoms

„Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 19 mln. 466 tūkst. Eur. Lyginant su 2018 m., savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti planuojama tik 391 tūkst. Eur daugiau. Šis padidėjimas susijęs su darbo užmokesčio didinimu nuo 2019 m. sausio 1 d. Mūsų savivaldybei šiam tikslui reikia apie 1 mln. Eur. Tai susiję iš dalies ir su tuo, kad praėjusiais metais buvo įsteigtos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės, o įsteigtų naujų pareigybių išlaikymo kaštai didžiąja dalimi tenka savivaldybės biudžetui. Labai gaila, kad skyrus daug lėšų patalpų remontui, darbuotojų išlaikymui, vaikų lankomumas yra labai žemas. Galbūt reikėtų peržiūrėti vaikų išlaikymo ugdymo įstaigose tvarką, kad nebūtų piktnaudžiaujama, įrašant vaikus į ugdymo įstaigų sąrašus ir sumokėjus gana mažą mokestį, nelankyti įstaigos, – kalbėjo S. Jackūnas. – Praėjusiais metais buvo įsteigti ir papildomi socialinių darbuotojų etatai. Valstybei pakėlus socialinių darbuotojų, išlaikomų iš valstybės biudžeto, darbo užmokestį, atitinkamai išaugo išlaidos iš savivaldybės biudžeto išlaikomų socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui, gruodžio mėnesį buvo priimtas sprendimas didinti socialinių darbuotojų padėjėjų darbo užmokestį, padidėjo ir kultūros darbuotojų darbo užmokestis.“

Biudžete – gyventojų pajamų mokestis, valstybės dotacijos

Anot pranešėjo, pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2019 m. savivaldybių biudžetams patvirtinta 46,88 proc. šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. Jį sudaro pastovioji dalis – 42,78 proc. ir kintamoji dalis – 4,10 proc. Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM pagal tvirtinamą visoms savivaldybėms GPM dalį Valstybinė mokesčių inspekcija perves kiekvienai savivaldybei pagal 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybės biudžetui patvirtintą GPM dalį. Ukmergės rajono savivaldybei 2019 m. patvirtinta šio mokesčio dalis – 1,179 proc. nuo viso gyventojų pajamų mokesčio, t. y. planuojama, kad Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas iš gyventojų pajamų mokesčio turėtų gauti 18 mln. 141 tūkst. Eur arba 390 tūkst. daugiau, nei buvo planuota 2018 m.

Administracijos direktorius teigė, kad labai sudėtinga šiems metams prognozuoti gyventojų pajamų mokesčio plano įvykdymą, kadangi pasikeitė pati mokestinė sistema. Atsižvelgiant į Vyriausybės programos tikslus išgryninti mokesčių ir socialinio draudimo principus bei padaryti mokesčių sistemą paprastesnę ir aiškesnę, nuo 2019 m. 28,9 proc. dydžio socialinio ir sveikatos draudimo įmokos tarifas perkeltas darbuotojui. Atsižvelgiant į tai, darbo užmokestis „popieriuje“ didėja 1,289 karto.

2019 m. iš Valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 11,75 mln. Eur specialios tikslinės dotacijos, didžiausia dotacija numatyta ugdymo reikmėms finansuoti – 8,1 mln. Eur. 3,1 mln. Eur bus skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti, beveik 570 tūkst. Eur – iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

S. Jackūnas pažymėjo, kad dar nėra informacijos apie Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti skiriamas lėšas. 2019 m. planuojama gauti žemės mokesčio – 430 tūkst. Eur; nekilnojamojo turto mokesčio – 550 tūkst. Eur; pajamų už valstybinės žemės nuomą – 300 tūkst. Eur.

Skolinsis ir investiciniams projektams vykdyti

Savivaldybė planuoja 2019 m. pasiskolinti 1 mln. 430 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti. Įstatyme ir toliau išlieka nuostata, kad savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t. y. negalima prisiimti daugiau finansinių įsipareigojimų, nei numatoma padengti paskolų. „Kaip visi matome, didelės dalies projektų vykdymas persikėlė į 2019 m., todėl metų eigoje teks spręsti klausimus, kaip sudėlioti finansinius srautus, kad būtų užtikrintas projektų finansavimas“, – pastebėjo pranešėjas.

Didžiausią skolintų lėšų dalį planuojama skirti šiems projektams finansuoti: Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“ – 324 tūkst. Eur, ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ – 254,2 tūkst. Eur, ,,Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ – 185 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ – 100 tūkst. Eur, ir kt. Būtent šie projektai pakeis mūsų miesto veidą. Šįmet planuojama užbaigti projektus ,,Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“, ,,Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant buvusios Ukmergės dailės mokyklos pastatą“. Dėl pastarojo projekto užbaigimo šių metų biudžeto projekte numatyta 20 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro pateiktai programai „Kūrybinei ir ekonominei plėtrai palankios aplinkos kūrimas, didinant bendruomenės užimtumą bei praeities aktualizavimą“.

„Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui 2018 m. į savivaldybės biudžetą gauta beveik 3 mln. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei 103,0 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto. Planuojama, kad 2019 m. iš ES bus gauta apie 4,5 mln. Eur, tačiau šios sumos į biudžetą bus įtraukiamos jau tikslinant biudžetą, kada bus gautos lėšos. Įvertinus savivaldybės biudžeto lėšų poreikį biudžetinių įstaigų išlaikymui, darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti, turime konstatuoti, kad be tikslinių valstybės biudžeto dotacijų ar ES finansinės paramos savivaldybė negalėtų renovuoti pastatų ar sutvarkyti miesto gatvių ir aikščių“, – kalbėjo S. Jackūnas.

Labiausiai didinamos lėšos – švietimui

Administracijos direktorius sakė, kad didžiausias biudžeto išlaidų augimas planuojamas švietimo srityje – apie 1 mln. Eur: „Tai susiję su etatinio darbo apmokėjimo įvedimu pedagogams, įvestomis naujomis ikimokyklinio ugdymo pareigybėmis bei darbo užmokesčio augimu. Visi žinome, kad auga paslaugų kainos, tačiau skirti papildomų išlaidų biudžetinių įstaigų išlaikymui galimybės nėra. Todėl įstaigoms būtina ieškoti vidinių rezervų, kad būtų laiku atsiskaitoma už komunalines bei kitas suteiktas paslaugas, atsisakyti ne pirmo būtinumo pirkinių.“

Kita labai svarbi sritis – socia-linė. Kasmet vis didesnės lėšos skiriamos Socialinės gerovės ir Neįgaliųjų socialinės integracijos programoms, vienkartinėms išmokoms mokėti, išaugo vaiko išlaikymo kaina Globos centre, socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Praeitais metais buvo skirtos lėšos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro patalpų remontui buvusiuose Vaikų globos namuose. Šįmet būtina numatyti lėšas baldams ir įrangai įsigyti, juo labiau kad įsibėgėja projektas ,,Dienos socialinės globos paslaugų plėtra prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro“. Nuo 2019 m. liepos 1 d. baigiasi Integralios pagalbos teikimo Ukmergės rajone projekto finansavimas iš ES lėšų. „Tai tikrai labai svarbi veikla, todėl šio projekto vykdymui nuo liepos mėn. taip pat būtina numatyti lėšas“, – pabrėžė S. Jackūnas.

Kelionės išlaidų kompensavimui – beveik 100 tūkstančių eurų

2018 m. gruodžio mėn. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės išlaidų į darbą kompensavimo. Šiam tikslui projekte numatyta apie 90 tūkst. Eur.

„Šių metų savivaldybės biudžeto projekte numatyta Mokytojų profesijos prestižo didinimo programa, didesnė suma numatyta nevyriausybinių organizacijų programų rėmimui, projektų koofinansavimui. Tik sveikinti reikia mūsų nevyriausybines organizacijas, įstaigas, kurios stengiasi per projektus pritraukti lėšas į rajoną. Projekte numatytos lėšos prisidėjimui prie Priešgaisrinės tarnybos vykdomo projekto ,,Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai“, Deltuvos pagrindinės mokyklos projekto ,,Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“. Pastarasis projektas bus skirtas ne tik mokyklos, bet visos bendruomenės poreikiams. Planuojama skirti 50 tūkst. Eur gruntinio vandens drenažo tinklų įrengimui Petronių kaime ir išspręsti seną šio kaimo gyventojų problemą. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. paskelbė Prezidento Antano Smetonos metais. Jau pernai buvo pradėti paminklo A. Smetonai parengiamieji darbai. Šių metų biudžete šiam tikslui numatyta 40 tūkst. Eur. Taip pat bus tvarkoma buvusios Užugirio mokyklos aplinka, fasadas“, – vardijo sritis, kur reikės lėšų, administracijos direktorius.

Palikite komentarą apie straipsnį