Daugiabučių namų administratoriais ne visada patenkinti ir jų gyventojai.

Aktualijos, Naujausi

Savivaldybės tarybai – Vyriausybės atstovo reikalavimas

Liepos 24-ąją Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė Ukmergės rajono savivaldybės tarybai pateikė reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo. Reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per mėnesį.

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos pranešime teigiama, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalyje nustatyta: „Kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, statinio techninės priežiūros maksimalų tarifą, vadovaudamasi Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, tvirtina savivaldybės taryba.“ Daugiabučių gyvenamųjų namų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus) techninės priežiūros (techninė priežiūra), vykdomos bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, tarifo apskaičiavimo tvarką nustato Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Reikalavime teigiama, jog „Ukmergės rajono savivaldybės taryba pagal metodiką nenustatė maksimalių techninės priežiūros tarifų. Pažymėtina, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 7-152 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo“ (sprendimas) uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ vykdomos techninės priežiūros tarifai nustatyti ne pagal metodiką, o pats sprendimas skirtas konkrečiam bendrojo naudojimo objektų administratoriui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, reikalauju neatidėliojant įgyvendinti Statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalį ir vadovaujantis metodika patvirtinti maksimalius techninės priežiūros tarifus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis metodika patvirtinus maksimalius techninės priežiūros tarifus, išnyks pagrindas taikyti sprendime nustatytus techninės priežiūros tarifus. Todėl tvirtinant maksimalius techninės priežiūros tarifus sprendimas turėtų būti panaikintas.“

Per 2018 m. pirmą pusmetį Vyriausybės atstovo tarnyba nustatė, kad Vilniaus apskrities savivaldybių kolegialūs ir nekolegialūs administravimo subjektai 127 kartus pažeidė aukštesnės galios teisės aktų nuostatas ir Vyriausybės atstovas pateikė 17 teikimų dėl teisės aktų, prieštaravusių įstatymams ar Vyriausybės sprendimams. Daugiausia motyvuotų teikimų dėl teisės aktų pažeidimų pateikta Elektrėnų savivaldybei (4 teikimai). Vilniaus miesto ir Širvintų rajono savivaldybėms pateikta po 3 teikimus, Šalčininkų, Švenčionių bei Ukmergės rajonų savivaldybėms – po 2. Iš visų per ataskaitinį laikotarpį pateiktų Vyriausybės atstovo teikimų keturiolika jau įvykdyti.

Per 2018 m. pirmą pusmetį Vyriausybės atstovo tarnyba nustatė, kad Vilniaus apskrities savivaldybių administravimo subjektai 35 kartus neįgyvendino įstatymų, neįvykdė Vyriausybės sprendimų nuostatų, todėl pateikė savivaldybės administravimo subjektams 18 reikalavimų įgyvendinti aukštesnės galios teisės aktus. Daugiausia reikalavimų dėl neįgyvendintų teisės aktų pateikta Elektrėnų bei Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių rajonų savivaldybėms (po 3 reikalavimus). Vilniaus miesto ir Ukmergės rajonų savivaldybėms pateikta po 2 reikalavimus, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybėms – po 1 reikalavimą. Dažniausiai neįgyvendintos buvo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų nuostatos.

Vyriausybės atstovo tarnybos informacijoje apie 2018 m. pirmo pusmečio veiklą paminėta, jog Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti, ar Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-3 „Dėl Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ (2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-79 redakcija) 1 punktu patvirtintų Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 8, 21 ir 73 punktų nuostatos atitinka teisės aktų nuostatas. Nustačius, jog minėtų taisyklių nuostatos neatitinka nurodytų teisės aktų nuostatų, pripažinti jas prieštaraujančiomis nurodytiems įstatymams ir kitiems teisės aktams. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu Vyriausybės atstovo pareiškimą patenkino iš dalies. Teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka. Byla neišnagrinėta, vyksta teisminis nagrinėjimas.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • INFA :
    Pastaruoju metu metu MŪSŲ taryba vis dažniau priima sprendimus ne rajono gyventojų naudai. Juos bando stabdyti Vyriausybės atstovė, bet, įtariu, ne visus. Tai klausimas, kieno interesus gina mūsų išrinktieji Tarybos nariai? Administracijos, kuri teikia projektus, ar gyventojų? Pvz., kodėl daugiabučių kiemų tvarkymą Vilniuje apmoka savivaldybė, o pas mus ne? O gal ten kokia ypatinga sistema? Ir iš gyventojų vis vien "nulupama"? Gal Redakcija apšviestų mūsų rajono gyventojus? Bus ant dušios ramiau.