Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Nauja lėšų skyrimo neformaliajam švietimui tvarka

Savivaldybės taryba patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo naują redakciją.

Dokumente numatyta, kad NVŠ lėšos skirstomos vadovaujantis visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiekvienas NVŠ teikėjas, atitinkantis nustatytus reikalavimus, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.

Savivaldybei skirtomis NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

NVŠ lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos du kartus per metus (pirmą ir antrą pusmetį) pagal mokinių, pasirinkusių NVŠ programas bei sudariusių ugdymo sutartis su švietimo teikėjais, skaičių, mėnesių, kuomet įgyvendinamos programos, skaičių bei įvertinus programos atitikimą prioritetams.

Paskirstant lėšas, prioritetai teikiami programoms, kurios vykdomos kaimo vietovėse; kai vaikai ugdomi informacinių technologijų, verslumo, techninės kūrybos, pilietiškumo, mokymo(si) plaukti srityse (nepriklausomai nuo to, ar programa įgyvendinama mieste, ar kaime).

NVŠ lėšų suma, skiriama vienam programoje dalyvaujančiam vaikui, negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė nei 20 eurų.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšomis programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), atitinkantys tam tikras sąlygas, atitinkantys reikalavimus laisvieji mokytojai.

Naujų teikėjų vertinimas Savivaldybėje atliekamas kiekvienų metų gruodžio mėnesį.

Švietimo teikėjo atitiktį numatytiems reikalavimams nustato savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirta teikėjų atitikties ir programų vertinimo komisija.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas