Klebonas Š. Petrauskas dalijo kalėdaičius.

Aktualijos, Naujausi

Tarybos nariai dovanojo knygas, gavo kalėdaičių ir priėmė paskutinius sprendimus

Paskutiniame šiais metais rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 24 nariai. Neatvyko Nijolė Giedraitienė dėl ligos. Svarstyti 32 klausimai, išklausytos dvi informacijos.

Tradiciškai sveikino ir dovanojo kalėdaičius

Tradiciškai prieš šv. Kalėdas Tarybos posėdžiuose apsilankantis Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Šarūnas Petrauskas pasveikino Tarybos narius, pacitavo kelias vyskupų laiško mintis. Dvasininkas linkėjo: „Jėzus kviečia palikti iliuzijas ir eiti prie esminių dalykų: atsisakyti nepasotinamų ambicijų, palikti amžiną nepasitenkinimą ir liūdesį dėl to, ko mums visuomet nuolat pritrūksta. Ieškokime Dievo meilės.“

Taip pat Š. Petrauskas visiems buvusiems posėdžių salėje dovanojo kalėdaičių.

Skambant smagiai kalėdinei muzikai į salę sugužėjo „Knygų Kalėdų karavano“ nykštukai – Senamiesčio pagrindinės mokyk-los pradinukai (mokytoja Irma Leonavičienė) – jie parodė prog-ramėlę, po to rinko ir išsivežė knygas, kurias praėjusį Tarybos posėdį paprašyti atnešė politikai. Knygos bus perduotos mokyklų bibliotekoms.

Senamiesčio pagrindinės mokyklos „nykštukai“ visiems praskaidrino nuotaiką.

Sklypas prie Žirnajų ežero bus perkamas

Jau trečią posėdį iš eilės buvo svarstomas klausimas „Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams“.

Spalio 26 dieną vykusio Tarybos posėdžio metu buvo siūlyta pritarti žemės sklypo prie Žirnajų ežero, Pabaisko seniūnijoje, pirkimui visuomenės poreikiams (paplūdimiui įrengti). Užsiminta apie tai, kad vienas sklypų, kurį ketinama pirkti, yra numatytas specialiajame plane, tad priklauso savivaldybei.

Kilus diskusijoms, nutarta pavesti savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti žemės sklypo prie Žirnajų ežero Pabaisko seniūnijoje pirkimo visuomenės poreikiams ar kitų alternatyvų galimybes.

Lapkričio mėnesį Tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pristatė komisijos tyrimo rezultatus ir išvadas.

Tada priimtas sprendimas pradėti ruošti dokumentus sklypo prie Žirnajų ežero viešiesiems pirkimams.

Paskutiniame šiame posėdyje Tarybos nariams pateiktas sprendimo projektas „Pritarti galimybei įsigyti žemės sklypą prie Žirnajų ežero, Pabaisko seniūnijoje, visuomenės poreikiams (paplūdimiui įrengti)“.

Pateikus projektą svarstymui rajono meras Rolandas Janickas sakė, kad šis klausimas buvo visapusiškai išnagrinėtas, ir paragino daugiau nediskutuoti, iš karto balsuoti už vienokį ar kitokį sprendimą.

14 Tarybos narių pritarus projektui, 10 – susilaikius, sprendimas patvirtintas.

Pailgino paslaugų trukmę

Tarybos nariai pritarė pateiktam sprendimo projektui „Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų pakeitimo“. Sprendimu pailginta naudojimosi kai kuriomis paslaugomis trukmė, pakeista kaina, nurodomi amžiaus apribojimai (mokiniams iki 19 m., studentams iki 25 m.).

Šis sprendimas įsigalios 2018 m. sausio 1 dieną.

Viešasis tualetas bus nugriautas

Savivaldybės tarybos nariai priėmė sprendimą pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti viešąjį tualetą, esantį Pakalnės g. 29, ir jį nurašyti, likviduoti bei išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

Bendras tualeto plotas – 68,32 kv. m, įsigijimo vertė – 18 087,06 Eur, likutinė vertė – 9 151,93 Eur.

Pastatą nutarta nugriauti, kadangi jis yra nenaudojamas, taip pat trukdo įgyvendinti projektą „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)“.

Pervadins į Ukmergės globos centrą

Posėdžio metu buvo patvirtintas Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų planas. Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri likusiam be suaugusiųjų priežiūros vaikui sudarytų sąlygas gauti individua-lias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bei, nepatiriant socialinės atskirties, leistų vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje – globotojų šeimoje, bendruomeniniuose globos namuose, ypatingais atvejais – globos namuose, bet kiek įmanoma artimesniuose šeimos sąlygoms.

Pagal numatytą planą Vaikų globos namai bus pervadinti į Ukmergės globos centrą. Įstaiga likusiems be suaugusiųjų priežiūros vaikams teiks paslaugas budinčių globotojų šeimose, bend-ruomeniniuose vaikų globos namuose, globos centro šeimynose (Ukmergės Vilniaus g. 87 ir Siesikų gyvenamuosiuose korpusuose).

2018 metais vaikai gyvens dviejuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose (Bugenių ir Vaižganto gatvėse). Atsilaisvinusiose patalpose gyvenamajame korpuse Vilniaus g. 87 bus įkurti savarankiško gyvenimo namai pilnametystės sulaukusiems jaunuoliams (iki 24 m.) po institucinės vaiko socialinės globos.

Nuo ateinančių metų pradžios pagal GIMK programą (globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programa) bus pradedami ruošti budintys globotojai. Ukmergės globos centras pagal sutartis budinčių globotojų šeimose apgyvendins likusius be suaugusiųjų priežiūros vaikus.

2019 metų pabaigoje Siesikų gyvenamajame korpuse bus įkurti bendruomeniniai globos namai, kuriuose gyvens 16 vaikų.

Nuo 2020 metų gyvenamajame korpuse Vilniaus g. 87 vaikams bus teikiama tik trumpalaikė (iki 3 mėnesių) socialinė globa (rūpyba).

Nustatyti ir Globos centro mitybos, medikamentų, patalynės, aprangos bei avalynės išlaidų finansiniai normatyvai. Mitybai (vienam asmeniui per parą) 0–3 metų vaikams bus skiriama 3,85 Eur; 4–6 metų – 3,64 Eur; 7–14 metų – 4,70 Eur; 15–18 metų – 5,22 Eur.

Vienam asmeniui per mėnesį medikamentams bus išleidžiama 3,50 Eur, patalynei, aprangai ir avalynei – 27 Eur.

Sprendimu „Dėl socialinės globos Ukmergės globos centre kainos nustatymo 2018 metams“ patvirtintos tokios kainos: vieno vaiko socialinės globos kaina – 1 160 eurų per mėnesį, iš jų pastovioji dalis, skirta Globos centro veiklai užtikrinti – 934 eurai, kintamoji dalis, skirta vaiko išlaikymui – 226 eurai.

2018 metais Ukmergės globos centrui sausio–vasario mėnesiais pastoviajai socialinės globos kainos daliai finansuoti bus skirta po 34,5 tūkst. eurų per mėnesį; sausio –gruodžio mėnesiais kintamajai socialinės globos kainos daliai finansuoti – po 226 eurus per mėnesį pagal faktinį vaikų skaičių.

Dar vienu sprendimu patvirtintas Budinčio globotojo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Deltuvos pirtį perdavė Visuomenės sveikatos biurui

Rajono Taryba priėmė sprendimą perduoti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą-pirtį, esantį Deltuvos miestelyje (bendras perduodamų patalpų plotas – 89,07 kv. m) ir kitus inžinerinius statinius, kurių bendra įsigijimo vertė – 1 189,47 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 691,25 Eur, likutinė vertė – 498,22 Eur, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pirtis perduota atsižvelgiant į Visuomenės sveikatos biuro ir Deltuvos seniūnijos prašymus bei rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktą Deltuvos seniūnijos veiklos ir valdymo audito ataskaitą.

Nustatytas ir mokestis už naudojimąsi Deltuvos pirtimi – 3 eurai už 2 valandų prausimąsi. Skaičiuojant pirties paslaugų kainą buvo remtasi Deltuvos seniūnijos pateikta pirties paslaugų sąnaudų suvestine.

Numatyta, kad pirtis paslaugas teiks 11 mėnesių. Planuojama, jog kas mėnesį šiomis paslaugomis Deltuvoje pasinaudos apie 140–150 asmenų, per 11 mėn. – 1 400–1 500 žmonių. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai, komunalinės paslaugos, švaros priemonės bus perkamos iš lėšų, surinktų už bilietus.

Atsisako vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimus

Rajono meras R. Janickas perskaitė Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje skirtą raštą: „Išnagrinėję Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2017 m. gruodžio 8 d. teikimą Nr. 1T-25 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 01 29 sprendimu Nr. 7-3 patvirtintų Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių“, kuriame Savivaldybės tarybai siūloma svarstyti aukščiau nurodytų Taisyklių 8 ir 73 punktų nuostatų, numatančių, kad asmenys nuolat palaiko tvarką, švarą ir atlieka išvardintus darbus naudojamose teritorijose, priskirtose pagal Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų specialųjį planą ar nesant specialiojo plano – pagal teritorijos prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apimančio 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų teritorijos (bet ne daugiau kaip iki gretimų sklypų ribos) ir 68 punkto dalies, kuria patalpų savininkai yra įpareigojami atlikti savivaldybės įstatymais priskirtą funkciją, pakeitimo ar panaikinimo klausimų, informuojame Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje, kad tokį teikimą savivaldybė laiko nepagrįstu ir neteisėtu dėl šių priežasčių: 1. Analogiškas klausimas buvo išnagrinėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 metais. Galutiniu ir neskundžiamu sprendimu teismas nustatė, kad įpareigojimas daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus tvarkyti faktiškai naudojamas teritorijas, jeigu naudojama teritorija nėra apibrėžta, neprieštarauja įstatymams. Todėl darytina išvada, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įtvirtinta analogiška nuostata yra teisinga ir teisėta. 2. Prieš priimant 2015 01 29 d. sprendimą Nr. 7-3, šio sprendimo projektas buvo pateiktas Vyriausybės atstovui. Vyriausybės atstovas dėl savo teikime išdėstytų siūlymų tuomet nepateikė pastabų. Praktika, kai Vyriausybės atstovas teikia teikimą šiuo klausimu, praėjus beveik dvejiems metams po taisyklių patvirtinimo, laikytina ydinga, nes tokie Vyriausybės atstovo veiksmai kelia grėsmę ir prieštarauja konstituciniam teisėtų lūkesčių principui, kuriuo, be kita ko, remiasi ir savivaldybė, atsisakydama pakartotinai nagrinėti teikime išdėstytą siūlymą. Taisyklių 68 punkto dalis, kurioje nurodoma, kad „ant visų namų valdų… turi būti pritvirtinti pastatų numeriai tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomi. Tuo pasirūpina pastatų savininkai“ nesukelia jokių pareigų pastatų savininkams, išskyrus „pasirūpinti“, kad ant jų pastatų būtų pritvirtintas numeris. Terminas „pasirūpinti“ nereiškia termino „įsigyti ir pritvirtinti“, todėl Vyriausybės atstovo teikime dėstomi argumentai dėl šio taisyklių punkto laikytini teisiškai nereikšmingais.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad savivaldybė 2017 m. gruodžio 8 d. teikime Nr. 1T-25 išdėstytus siūlymus laiko neteisėtais ir nepagrįstais ir siūlo šį teikimą atšaukti.“

Palinkėjo optimizmo

Baigiantis posėdžiui meras R. Janickas kolegas pasveikino su ateinančiomis šventėmis, taip pat išsakė ir kitų minčių: „Galbūt šiais metais ne viskas pasisekė. Kiekvienas turime stiprybių, silp-nybių, bet aš džiaugiuosi, kad šiais metais stengėmės vieni kitus girdėti ir labiau gerbti kitų nuomonę, įsitikinimus, bet svarbiausia – vieni kitus gerbti kaip asmenybes. Tai labai svarbu, nes kaip mes, Tarybos nariai, elgiamės vieni su kitais, taip, stebėdama mus, elgiasi ir visuomenė“, – pažymėjo meras.

Jis taip pat linkėjo optimizmo visiems siekiant, kad Ukmergė keistųsi – čia kurtųsi jaunimas, būtų plėtojamas verslas, atsirastų naujų darbo vietų.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Anonimas :
    Vis delto pirks sklypa is savu :) Petronis juk prisizadejo. Reiks paziuret balsavusiu uz pavardes - bus aisku kas tokie musu sunestus pinigelius vag.. .
  • Anonimas :
    Vis delto pirks sklypa is savu :) Petronis juk prisizadejo. Reiks paziuret balsavusiu uz pavardes - bus aisku kas tokie musu sunestus pinigelius vag.. .