Aktualijos

Nepritarus vadovo ataskaitai spręs dėl drausminės atskomybės

Gruodžio 22 dieną vykusiame rajono Tarybos posėdyje buvo pateiktas svarstyti klausimas ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo savivaldybės tarybai tvarkos aprašo pakeitimo“.

Visų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 dienos Savivaldybės tarybai turi pateikti ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus. Rajono Tarybos nariai priima sprendimus dėl šių ataskaitų.

Pagal sprendimo projekte siūlomą aprašą ataskaitoje turi būti nušviesta vadovo organizacinė veikla, įstaigos/įmonės veiklos pristatymas ir rodikliai, finansinės veiklos ataskaita bei kita informacinė medžiaga.

Savivaldybės taryba pateiktą ataskaitą įvertina ir priima sprendimą dėl pritarimo (ar nepritarimo, esant konkretiems motyvams).

Tarybos nariams pateiktame apraše viename punktų buvo siūloma, kad ,,nepritarus ataskaitai gali būti svarstomas klausimas dėl vadovo drausminės atsakomybės“.

Svarstant šį sprendimo projektą frakcijų seniūnų sueigoje, buvo pasiūlyta šį punktą formuluoti griežčiau – vietoje ,,gali“ įrašyti ,,turi“.

Šiam pasiūlymui ir pateiktam sprendimo projektui pritarta.

Palikite komentarą apie straipsnį