Ukmergiškiai išvykoje po Anykščių kraštą, prie Puntuko.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Jaunuoliškas bočių jubiliejus

Algimantas KACEVIČIUS

LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos pirmininkas

LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrija atšventė savo 25-metį. Į svečius su sveikinimais atvyko kaimyninių rajonų bočiai, miesto ir rajono organizacijų atstovai, rėmėjai, rajono vadovai, LPS „Bočiai“ pirmininkas, socialinių mokslų daktaras Petras Ruzgus, kiti garbūs svečiai.

Ruošiantis jubiliejiniam pranešimui mintimis vėl teko grįžti į prabėgusius metus, pavartyti ilgametės mūsų bendrijos ir valdybos narės Irenos Grigienės kruopščiai vedamą metraštį, pamėginti pažvelgti į veidus tų žmonių, kurie stovėjo prie bendrijos kūrimo ištakų, prisiminti tuos, kurių nebėra, bet ryškus jų pėdsakas liko darbuose ir dokumentuose.

Pragyventi metai yra didelis turtas – sukaupti patirties klodai, žinių bagažas, išmoktos išminties pamokos, bet dar neužmirštas juokas, šokis, daina, gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Todėl visai nenuostabu, kad gyvenimo vakarą pasitinkantys žmonės nori bendrauti, būti bendraamžių būryje, dalintis savo patirtimi ir gebėjimais. Tokių paskatų vedama pensinio amžiaus žmonių grupė 1991 metų kovo 1 dieną susibūrė pasivadindami Pensininkų bendrija. Jos pirmininku buvo išrinktas pedagogas, buvęs tremtinys Bronius Leščius, pavaduotoju – Jonas Motiejūnas. Aktyviai dalyvavo Pranas Kanapeckas. Tuomet dar labai nedidelei organizacijai vadovavo septynių narių valdyba. Bendrija nedisponavo jokiomis lėšomis, jos tikslai buvo buitiniai. Jos vadovai atstovavo pensinio amžiaus žmonėms skirstant butus, automobilius, žemės sklypelius kolektyviniuose soduose, baldus, buitinę techniką.

Bendrija gyvavo iki 1998 metų. Pasikeitus įstatymams, Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“. 1998 m. lapkričio 19 dieną Ukmergėje sušauktame steigiamajame susirinkime perimtas buvusios bendrijos tęstinumas. Prie pavadinimą pakeitusios organizacijos vairo vėlgi stojo aktyviausi iniciatoriai – B. Leščius, J. Motiejūnas, prie jų prisijungė į Ukmergę grįžęs kraštietis, buvęs Kauno medicinos universiteto docentas, gydytojas-radiologas Henrikas Gintautas, jiems talkino P. Kanapeckas, Jonas Matulka ir kiti. Susirinkime išrinkta taryba, kurioje 15 narių, iš jų – penkių narių valdyba. Kai B. Leščius ir J. Motiejūnas pasiprašė atleidžiami nuo jiems patikėtų pareigų, valdybos ir bendrijos pirmininku išrenkamas H. Gintautas, pavaduotoja – E. Auglienė. Malonu pažymėti, kad daktaras, dabar jau skaičiuojantis 94-uosius gyvenimo metus, taip pat ir E. Auglienė iki šiol yra aktyvūs bendrijos nariai.

1999 metų gegužę tuometinis „Sodros“ vadovas Vytautas Pupšys bočių organizacijai skyrė patalpas, čia vyko pirmasis renginys – vakaronė Motinos dienai paminėti. Naujai atsikūrusios bendrijos veikla buvo panaši kaip dabar – tai meno saviveikla, dalyvavimas įvairiose šventėse, bendravimas su kitomis pagyvenusių žmonių bendrijomis, turistinės kelionės, ekskursijos.

[caption id="attachment_6558" align="aligncenter" width="1024"]Bočiai Ukmergės miesto šventėje. Bočiai Ukmergės miesto šventėje.[/caption]

2002 metais H. Gintautas bendrijos vairą perdavė E. Auglienei, jai talkino aktyvios pavaduotojos – I. Grigienė ir Valerija Naraškevičienė. Tuo laikotarpiu pradėti plėtoti ryšiai su kaimyninių rajonų bočių bendrijomis. Įkuriamas literatūros ir meno mėgėjų būrelis „Prie židinio“, vadovaujamas poetės Zuzanos Stunžėnienės, kuris sėkmingai gyvuoja iki šiol.

Nuo 2005 metų bendrijai vadovavo V. Naraškevičienė, talkinama aktyvių pavaduotojų – I. Grigienė, kuri ne tik rašo bendrijos metraštį, bet ir organizuoja įvairius renginius, taip pat pažintinių-piligriminių kelionių ir išvykų klubą įkūrusios Adelės Sakalauskienės. 2007 metais bendrija jau jungė per 300 narių.

V. Naraškevičienė organizacijai vadovavo tris kadencijas iš eilės. Tuo metu valdyboje susibūrė labai aktyvių, turinčių daug įvairių idėjų, narių branduolys, veikla organizuojama įvairiomis kryptimis. Bočiai patys organizavo, dalyvavo daugybėje renginių, švenčių. Turbūt nėra Europoje šalies, kurioje jie nebūtų pabuvę, o mūsų gražioji Lietuva pervažiuota skersai ir išilgai.

Skaitytojui gali pasirodyti, kad bendrija turi solidžią sąskaitą banke, todėl gali sau leisti taip plačiai keliauti. Deja, už visas užsienio keliones šimtu procentų tenka susimokėti patiems. Net už vietines keliones į renginius pagal pakvietimus dažniausiai mokame patys iš savo kuklių santaupų. Privalome taupyti kiekvieną centą, nes bendrija jokio finansavimo negauna. Kuklias lėšas susirenkame iš dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos ir rėmėjų.

Kūrybingą ir nuotaikingą dvasią bendrijoje palaiko nemažas entuziastų būrys. Kai žmogus energingas ir veiklus, jo pilna visur. Tokių žmonių mes turime ir labai juos branginame.

Visų veiklos sričių suminėti neįmanoma ir nėra tokio tikslo. Šiandieną „Bočių“ bendrija jungia daugiau kaip 190 narių. Bendrijos valdybą sudaro vienuolika narių. Vadovauja pirmininkas, du pavaduotojai – Genovaitė Navikienė ir Vidmantas Juzėnas, nariai – Aldona Šimelienė, Alvyda Gindželienė, Aldona Vilkelienė, A. Sakalauskienė, Aldona Survilienė, Mečislovas Grigucevičius, Janina Vanagienė, I. Grigienė. Visi jie dirba visuomeniniais pagrindais, turi nemažai įvairių užduočių ir yra atsakingi už tam tikras veiklos sritis. [caption id="attachment_6559" align="aligncenter" width="1024"]Bočių tautinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ Žemės dienos šventėje. Bočių tautinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ Žemės dienos šventėje.[/caption]

Tvirtas mūsų ramstis – aktyviausi bendrijos nariai, juos sutiksime visur. Tai Z. ir Juozas Stunžėnai, Regina ir Julijonas Gutparakiai, Felicija ir Alfonsas Atkočiūnai, Aldona ir V. Juzėnai, Ona ir Albertas Aukštuoliai, Danutė ir Stanislovas Šereliai, Onutė ir Rimvydas Tumai. Beje, profesorius R. Tumas rašo internetinį puslapį apie bočių gyvenimą ir veiklą, fotografuoja ir filmuoja jų kasdienybės epizodus. Labai aktyvūs G. Navikienė, Leokadija Staškūnienė, Zofija Navalinskienė, Onutė Žiedelienė, Augustina Rafimbergienė, Vanda Rokienė, A. Vilkelienė, I. Grigienė, A. Šimelienė, A. Gindželienė, Albina Jakubickienė, Genovaitė Šaikovskaja, Emilija Vaitkevičienė, E. Auglienė, Svetlana Tretjakova, muzikantas ir ansamblio vadovas Povilas Pavydis ir daugelis kitų. Su dėkingumu prisimename praeityje kūrusius mūsų bendrijos meno saviveiklą Aldoną Baronienę, Mariją Dalangauskienę, Danutę Lukšienę, Eugenijų Žurauską, ačiū tariame daug širdies dabar atiduodančiai bočių choro ir ansamblių vadovei Zitai Kviklienei, koncertmeisterei Audrai Bernadišienei.

Vystyti veiklą būtų neįmanoma, jeigu neturėtume tokių puikių rėmėjų. Esame labai dėkingi Kultūros centro direktorei Rasai Graužinienei, Kraštotyros muziejaus direktorei Vaidutei Sakolnikienei, nebuvo atvejo, kad mūsų prašymo neišklausytų ir neparemtų UAB „Rokiškio pienas“ filialas Ukmergės pieninė direktorius Vytautas Lapė, ūkininkas Valentinas Genys, Ukmergės vartotojų kooperatyvo direktorė Angelė Andrikonienė, UAB „Textilite“ direktorė G. Navikienė. Visuomet į mūsų prašymą atsiliepia UAB „Universalūs medžio produktai“ direktorius Vygantas Dabužinskas, UAB „Stansenfabrikken“ generalinis direktorius Nerijus Mašalas, UAB „Statybos montavimo darbai“ direktorius Valdas Petronis, UAB „Likmerė“ generalinis direktorius Mindaugas Kasmauskis, UAB „Valdo leidykla“ direktorius Valdas Mikalajūnas, UAB „Ukmergės duona“ direktorius Raimondas Bareišis, Ukmergės ūkininkų kredito unijos vadovas Alvydas Dilys, UAB „Bikuvos prekyba“ direktorius Darius Varnas, laikraščio „Ukmergės žinios“ redaktorė Vilma Nemunaitienė, laikraščio „Gimtoji žemė“ vyriausioji redaktorė Genovaitė Kazielienė, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas. Visiems jiems nuoširdžiai dėkojame.

Būtų nekuklu galvoti, kad esame labai teigiami ir nedarome klaidų. Visiems įtikti sunku, tačiau mes to siekiame. Gyvenimas tęsiasi. Mūsų, pagyvenusių žmonių, laukia nauji iššūkiai ir darbai. Švęsdami Jubiliejinę 25-mečio šventę, mes, dabartinė bočių karta, linkime ateinančioms kartoms naujų užmojų ir pasiekimų gerinant pagyvenusių žmonių gyvenimą.

projekto logo

Palikite komentarą apie straipsnį

  • cbd edibles :
    I'm the proprietor of JustCBD brand (justcbdstore.com) and I am currently seeking to grow my wholesale side of business. I am hoping someone at targetdomain can help me ! I thought that the most ideal way to do this would be to talk to vape shops and cbd retailers. I was hoping if anybody could recommend a qualified web site where I can buy Vape Shop B2B Marketing List I am presently taking a look at creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. Unsure which one would be the most ideal option and would appreciate any guidance on this. Or would it be much simpler for me to scrape my own leads? Suggestions? https://myimanetwork.imanet.org/viewdocument/cbd-oil-helps-to-lose-weight-are?CommunityKey=0d41c0bc-1dda-4813-807c-00e66a5c5ce8&ssopc=1

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas