R. Jurgilaitis perskaitė rezoliuciją „Dėl nepagrįsto savivaldybės teisės suvaržymo“, kuri bus įteikta Vyriausybei.

Aktualijos

Savivaldybė ruošiasi teismams su Vyriausybės atstove

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 25 nariai. Buvo svarstyti 26 klausimai.

Šeimos centras – grėsmė PSPC?

Bene daugiausia diskusijų sukėlė pateiktas sprendimo projektas „Dėl viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centro įsteigimo ir įstatų patvirtinimo“, kuriame buvo siūloma patvirtinti Viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centro steigimo aktą, įstatus ir nustatyti didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių – 6.

Aiškinamajame rašte nurodoma, jog rajono savivaldybė kartu su Herrljungos (Švedija) ir Podolės Kameneco (Ukraina) miestais nuo 2009 metų įgyvendina bendrą tarptautinį projektą „Pilnavertis vaikų augimas“.

Savivaldybės atstovai ne kartą vyko į Herrljungos mieste esantį Šeimos centrą. Šio miesto savivaldybės iniciatyva buvo įsteigta įstaiga, apimanti ugdymo, socialinę, sveikatos ir vaikų rūpybos sritis. Kiekviena šeima centre nemokamai gali praleisti penkiolika valandų per savaitę ir naudotis psichologo, socialinio darbuotojo, mediko, pedagogo paslaugomis. Centre registruojamos besilaukiančios vaikų šeimos, jos konsultuojamos prieš vaiko gimimą, vėliau – vaikų ugdymo klausimais; čia vykdoma vaiko vystymosi stebėsena, taip pat motinos sveikata. Centras glaudžiai bendradarbiauja su tame pačiame pastate įsikūrusia poliklinika.

Tokį modelį nutarta pasirinkti ir Ukmergėje.

Šeimos centras įsikurtų Vytauto g. 105D – šalia ligoninės esančiame pastatėlyje.

Ukmergės šeimos centro įstatuose numatoma, kad įstaigos tikslai – kompleksiškai teikti paslaugas šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, įskaitant besilaukiančias šeimas, siekiant sudaryti sąlygas vaiko visapusiškam, harmoningam dvasiniam ir moraliniam vystymuisi, pažintinių ir socialinių gebėjimų formavimui, ugdyti tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius, teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai;  teikti socialinę ir psichologinę pagalbą šeimoms; vykdyti tėvų įvadinius ir tęstinius mokymus, konsultavimą;  vykdyti kitą visuomeninę veiklą ir teikti paslaugas organizuoti laisvalaikio užimtumą; teikti licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

16 074 1

A. Jasaitis.

Socialdemokratas, Pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas pediatras Arūnas Jasaitis teigė, jog bandymas kurti tokią įstaigą sukels didelių problemų, nes anot Tarybos nario, teks pakeisti daug įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų. Gydytojas samprotavo, jog teikti dvi tokias pediatrines veiklas (profilaktinis darbas ir skiepijimas – aut.), kai kompeleksiškai yra vykdoma profilaktika, gydymas ir dispanserizacija, yra tas pat, kaip šalia didelės geros mokyklos steigti mažą mokyklėlę, kurioje dirbtų keli mokytojai, o klasėje būtų įvairaus amžiaus vaikai. „Be to, tai būtų nuostolis Pirminės sveikatos priežiūros centrui, nes finansavimas skiriamas žmogui, o ne įstaigoms. Gali būti jų nors ir dvidešimt, bet finansavimas nuo to nė kiek nepasikeis. Bus problemų”, – reziumavo Tarybos narys.

Konservatorė Birutė Žilėnienė sakė, jog kai kurie projektai būna gerai neparuošti, prieš juos pradedant vykdyti reikėtų viską gerai apgalvoti. Ji teigė, jog perskaičiusi kuriamos įstaigos nuostatus atradusi tiek daug dubliuojamų veiklų – tai ir švietimas, ir mugės, ir bibliotekos, ir dar daugybė, kad, atrodo, trūksta tik batų taisymo paslaugos…

N. Puteikio komandos atstovė Nijolė Giedraitienė išreiškė nuomonę, jog toks sprendimas yra skubotas, reikėtų jį gerai išanalizuoti. Ji pagarsino ir PSPC darbuotojų kreipimąsi, kuris, anot jos, buvo siųstas visiems Tarybos nariams, tačiau posėdžio metu paaiškėjo, kad kolegos jo negavo. Kreipimesi PSPC darbuotojai išreiškė susirūpinimą, jog kuriama įstaiga teiks pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, taip dubliuodama Pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugas. Anot kreipimosi autorių, faktiškai tai yra naujos poliklinikos įkūrimas, kas pažeidžia prieš septynerius metus patvirtintą rajono Tarybos nutarimą, kuriame numatytas planas ir draudimas steigti bet kokias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas Dukstynos mikrorajone. „Kuriant Šeimos centrą yra žlugdomas Pirminės sveikatos priežiūros centras, mažinamas jo finansavimas. Siūlome Šeimos centre teikti socialines paslaugas, neteikiant profilaktinių patikrų vaikams iki šešerių metų ir nėščiosioms moterims, nukreipiant jas pas pediatrus ir ginekologus, nes tai atima labai dideles fiansavimo lėšas iš Valstybinės ligonių kasos”, – rašoma kreipimesi.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Elena Mirinavičienė kvietė balsuoti už tokios įstaigos kūrimą, nes yra daug problemų dėl šeimų bendravimo, vaikų sveikatos, auginimo kokybės. „Jei kažkas bus negerai, visada bus galima taisyti. Bet reikia vieną kartą ryžtis žengti į priekį. Penkerius metus šnekam, bet vis negalime pajudėti iš vietos“, – kalbėjo Tarybos narė.

Meras darbietis Rolandas Janickas patikino, kad nesiruošiama kurti konkurencinių įstaigų jau esančioms, tiesiog norima padėti visoms šeimoms, nesvarbu, prie kokios įstaigos jos prisirašiusios.

Anot mero, toks projektas – pirmasis šalyje, tad teks įveikti įvairių sunkumų. Tačiau būtina priimti politinį sprendimą.

Balsuojant dauguma Tarybos narių pritarė centro kūrimui.

Taip pat patvirtinti jo įstatai ir pavesta savivaldybės merui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti konkursą įstaigos vadovo pareigoms užimti. Konkurso organizavimo laikotarpiu paskirti laikiną įstaigos vadovą – 0,25 etato.

Atliekų surinkimo aikštelės – sodininkų ir garažų bendrijose

Rajono Taryba pritarė projekto „Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)“ įgyvendinimui. Taip pat nutarė teikti paraišką paramai pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, buvo uždaryti visi 19 rajone esantys mažieji sąvartynai ir vidutinio dydžio sąvartynas Kopūstėlių kaime, Pabaisko seniūnijoje. Tuo metu įrengta 19 aikštelių komunalinėms atliekoms surinkti kaimiškose seniūnijose, taip pat stambiagabaričių atliekų aikštelė Ukmergėje, Gerseniškių gatvėje, rajono individualių namų gyventojams bei sodo sklypų savininkams nemokamai išdalintos žaliųjų atliekų kompostavimo dėžės.

Vykdant numatomą projektą, sodininkų ir garažų bendrijų teritorijose bus įrengtos 42 atliekų surinkimo aikštelės, įsigyti 265 konteineriai.

Šio projekto įgyvendinimui reikėtų 805 000 Eur. Tikimasi, kad 700 000 Eur bus gauta iš Europos Sąjungos paramos lėšų, savivaldybės indėlis – 105 000 Eur.

Bus tvarkomas miesto centras

Taip pat pritarta projekto „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)“ įgyvendinimui.

Bus teikiama paraiška paramai pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Bendra projekto vertė – 2 mln. 520 tūkst. Eur, iš jų 2 mln. 142 tūkst Eur – ES paramos lėšos, 378 tūkst. Eur – savivaldybės indėlis.

Projekto metu numatoma atlikti Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcijos darbus. Šiuo metu rengiamas techninis projektas, kuriame projektuojamos minėtos viešosios erdvės.

Atlyginimų mokėjimo tvarką pakeitė po mėnesio

Gegužės mėnesį vykusiame rajono Tarybos posėdyje buvo patvirtinti savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų atlyginimai, kuriuos sudarė darbo užmokesčio pastoviosios dalies koefi-cientas ir kintamoji dalis. UAB „Ukmergės autobusų parkas“ nustatytas pastoviosios dalies koeficientas – 4,2 (minimalios mėnesio algos – 350 Eur – dydžiais), UAB „Ukmergės butų ūkis“ – 4,2, UAB „Ukmergės vandenys“– 4,9 minimalios mėnesio algos dydžiais. Visų įmonių direktoriams taip pat buvo numatyta kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

Sprendimas įsigaliojo nuo birželio 1 dienos.

Tuomet kai kurie Tarybos nariai išreiškė nuomonę, jog nėra normalu, kad pagal patvirtintą tvarką visi šių bendrovių  direktoriai gaus didesnius atlyginimus negu savivaldybės meras, administracijos direktorius, Vilniaus analogiškų įmonių vadovai.

Meras R. Janickas tada teigė, jog jau patvirtino darbo grupę, kuri peržiūrės atlyginimų skaičiavimo tvarkas, koeficientų nustatymą ir rudenį savo išvadas bei pasiūlymus pateiks Tarybos nariams.

Tačiau sprendimo projektas paruoštas anksčiau – atlyginimų mokėjimo tvarka svarstyta ketvirtadienį. Pasiūlius darbo grupei, Tarybos nariai priėmė sprendimą, kad „nustatoma pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur, taikant koeficientus atsižvelgiant į įmonės kategoriją“. Pirmos kategorijos įmonių vadovams koeficientas bus 4,9, antros – 4,2, trečios – 3,4. Viename punktų nurodoma, jog „pasikeitus įmonės kategorijai, įmonių vadovų mėnesinius algos pastoviosios dalies dydžius nustato įmonių valdymo organai kiekvienų metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 d., o įmonių vadovai kasmet privalo nustatyti vadovo, pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio mėnesinės algos pastoviąją ir kintamąją dalis.“

Šis sprendimas įsigaliojo nuo liepos 1 dienos.

Gins savivaldybių garbę?

Praėjusiais metais buvo pradėta savivaldybės administracijos struktūros pertvarka. Jos metu sujungti Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriai, įkurti du poskyriai – Vaiko teisių apsaugos bei Socialinės paramos administravimo.

Kovo mėnesį pradėjus funkcionuoti naujai struktūrai, savivaldybė gavo Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės raštą, jog sujungus abu skyrius buvo pažeisti kai kurie teisės aktai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi Bendruosius vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatus, kurie reglamentuoja savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų  uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą. Viename punktų nurodyta, jog skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, jam vadovauja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Vaiko teisių apsaugos skyrius negali būti kito administracijos struktūrinio padalinio sudėtyje.

Vyriausybės atstovė pareikalavo artimiausiu metu atšaukti priimtą sprendimą.

Posėdžio metu R. Janickas  sakė, kad skyriai buvo sujungti dėl efektyvesnio darbo mažinant socialinę atkirtį bei sprendžiant socialines problemas.

Meras paprašė situaciją pakomentuoti savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėją Rimą Jurgilaitį. Jis kalbėjo, jog analogiškos situacijos buvo Širvintų ir Marijampolės savivaldybėse. Dėl Širvintų rajone priimto sprendimo panaikinimo Vyriausybės atstovas kreipėsi į teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad Vaiko teisių skyriaus reorganizacija, sujungiant skyrių su Socialinės paramos skyriumi, yra neteisėta, ir patenkino Vyriausybės atstovo ieškinį.

R. Jurgilaitis teigė, kad vykstant teismui nebuvo net Širvintų savivaldybės atstovo, kuris būtų išdėstęs savivaldybės poziciją, be to, ir širvintiškių pateikti teismui argumentai buvę silpni. „Pasitarę su advokatais, kitais teisininkais, priėjome prie išvados, kad galime bylinėtis, nes savivaldos teisės yra garantuotos Konstitucijoje ir jų negalima riboti įstatymais. Lietuva yra ratifikavusi Europos savivaldos chartiją, kurioje taip pat įtvirtinta savivaldos teisė įstatymo ribose nusistatyti savo struktūrą, veiklos principus. Vietos savivaldos įstatymas kaip išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją nustatė savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimą. Visi šie dokumentai yra paneigti vienu Vyriausybės nutarimu, kuris reglamentuoja vaiko teisių skyriaus veiklą. Šis nutarimas yra priimtas nepagrįstai – tai yra poįstatyminis aktas. Todėl mes neturėtume sutikti su tokiu reikalavimu ir norėtume pasibylinėti su Vyriausybės atstove“, – išdėstė rajono vadovų poziciją Teisės skyriaus vedėjas.

R. Jurgilaitis perskaitė rezoliuciją „Dėl nepagrįsto savivaldybės teisės suvaržymo“, kurioje Vyriausybės prašoma panaikinti minėtą nutarimą.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Regimantas Baravykas pasiūlė: „Ar ne geriau būtų pasakyti: suklydome, atsiprašome, pasitaisysime?“

Tačiau R. Jurgilaitis atsakė, kad bylinėdamiesi mes ginsime savivaldybių garbę, teisę naudotis tuo, kas yra įtvirtinta Konstitucijoje ir kituose įstatymuose. „Tai yra savivaldybės garbės reikalas“, – tikino vedėjas.

Už rezoliucijos priėmimą balsavo 13 Tarybos narių, du susilaikė, dešimt – nebalsavo.

Dainiaus VYTO ir autorės nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį